Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 5 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

щодо розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД»

(18 квітня 2017 року)

 

Питання порядку денного

 

Прийняли рішення

Результати голосування

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, з обранням до її складу Ральченко О.М., Чернієнка О.С., Волощенка О.Л. із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

одноголосно

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головою Загальних зборів обрати  Бутко В.І. , секретарем Загальних зборів обрати Бачурну Н.О.

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2017 року:

- Для доповідей по 3-ому та 4-ому питаннях порядку денного - до 10 хв.

- Для доповідей по всім іншим питанням порядку денного      - до 5 хв.

- Для відповідей на запитання       - до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їх представників після кожної доповіді – до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

одноголосно

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік прийняти до відома.

 

одноголосно

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

 

одноголосно

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

одноголосно

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016-й   рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016-й рік задовільною.

3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 -й рік.

одноголосно

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності  Товариства за 2016-й рік.

одноголосно

8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2016 рік: прибуток, отриманий Товариством, направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи у 2016-му році не нараховувати та не виплачувати.

одноголосно

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

Затвердити наступні напрями діяльності Товариства на 2017 рік, зокрема:

- впровадження виробництва автобусів і вантажних автомобілів екологічного стандарту ЄВРО-5 та ЄВРО-6;

- виробництво тролейбусів.

- заплановані роботи щодо будівництва та поліпшення основних засобів.

- оренда основних засобів.

- реалізація запасних частин.

- Реалізація транспортних засобів.

одноголосно

10. Затвердження рішень Наглядової ради.

Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

одноголосно

11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

12. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

13. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

15. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

 

одноголосно

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питання порядку денного залишено без розгляду.

одноголосно

18. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».

Затвердити передавальний акт, що складений станом на 18.04.2017 року при перетворенні Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод», яке створюється внаслідок реорганізації. Надати повноваження комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Чернігівський автозавод» щодо підписання передавального акту Товариства.

одноголосно

19. Про затвердження Статуту правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод».

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» та організувати підписання Статуту учасниками Товариства відповідно до чинного законодавства.

одноголосно

20. Про обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».

Обрати (призначити) органи управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» в наступному складі:

Генеральний директор: Купцов Валерій Володимирович, паспорт громадянина України НМ 205864, виданий 21.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2081303632;

Директор з виробництва: Сімонов Сергій Леонідович паспорт громадянина України НМ 060925 виданий 24.06.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2159314919;

Директор з технічних питань: Токарєв Віктор Вікторович паспорт громадянина України НК 517641, виданий 31.08.2006 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118806857;

із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений згідно штатного розпису Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод». 

одноголосно

21. Про конвертацію акцій Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод».

Акції Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Не підлягають обміну акції що належать Товариству, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

одноголосно

22. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку.

Уповноважити Купцова Валерія Володимировича, паспорт громадянина України НМ 205864, виданий 21.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України Чернiгiвській областi, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2081303632, на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку, з правом передоручення.

одноголосно

 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії                                                                                                       Ральченко О.М.