Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.03.2017

звільнено

Член комiсiї з припинення (перетворення)

Вiннiченко Валентина Василiвна

НМ 060925
24.06.2002 Новозаводським ВМУМДеснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 06.03.2017 року
звiльнено з посади Члена комiсiї з припинення (перетворення) Вiннiченко Валентину Василiвну за основним
мiсцем роботи з 06.03.2017 року за власним бажанням на пiдставi заяви.
На посадi перебувала з 23.12.2016р. На посаду нiкого не призначено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії            06.03.2017

            (дата)

 

2. Повідомлення опубліковано у* 46 Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 09.03.2017