Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 16 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Приватне акціонерне товариство "Чернігівський автозавод" (місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, 312, код ЄДРПОУ 32601556) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 р. об 11:00 годині за адресою: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – на 24 год. 11 квітня 2017р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК  ДЕННИЙ):

 1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
 10. Затвердження рішень Наглядової ради.
 11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
 12. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
 13. Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
 14. Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.
 15. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
 16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 18. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».
 19. Про затвердження Статуту правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» .
 20. Про обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод»  правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».
 21. Про конвертацію акцій Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод». 
 22. Про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «Чернігівський автозавод» за 2016 рік  (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

звітний

попередній

Усього активів

381 371

286 282

Основні засоби

62 875

59 303

Довгострокові фінансові інвестиції

128

128

Запаси

164 188

166 655

Сумарна дебіторська заборгованість

121 063

32 818

Грошові кошти та їх еквіваленти

24 050

10 290

Нерозподілений прибуток

31 855

-4 418

Власний капітал

32 125

-3 728

Статутний капітал

600

600

Довгострокові зобов'язання

121 692

121 861

Поточні зобов'язання

227 554

168 149

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

188

192

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного http://chaz-avto.com.ua

З матеріалами, з якими  акціонери можуть  ознайомитися  під час підготовки  до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференц-зал в адмінбудинку, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "Чернігівський автозавод" Купцов В.В.

Довідки за телефоном (04622) 610-146.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

 

Голова комісі їз припинення (перетворення)                                                                                        Купцов В.В.


проект рішення   


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 18.04.2017 РОКУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД».

 

1.            Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, з обранням до її складу Лукошиної М.В., Чернієнка О.С., Бачурної Н.О. із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

2.            Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Головою Загальних зборів обрати  Бутко В.І., секретарем Загальних зборів обрати Левченко О.В.

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2017 року:

- Для доповідей по 3-ому та 4-ому питаннях порядку денного           - до 10 хв.

- Для доповідей по всім іншим питанням порядку денного - до 5 хв.

- Для відповідей на запитання               - до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді              – до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

3.            Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік прийняти до відома.

4.            Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

5.            Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік прийняти до уваги.

6.            Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2016-й   рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016-й рік задовільною.

3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 -й рік.

7.            Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності  Товариства за 2016-й рік.

8.            Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2016 рік: прибуток, отриманий Товариством, направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи у 2016-му році не нараховувати та не виплачувати.

9.            Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності на 2017 рік.

10.          Затвердження рішень Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

11.          Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

12.          Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

13.          Внесення змін до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

14.          Про відкликання та обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

15.          Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Питання залишити без розгляду.

16.          Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Проект рішення:

1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.

2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

17.          Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

18.          Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».

Проект рішення: Затвердити передавальний акт, що складений станом на 18.04.2017 року при перетворенні Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод», яке створюється внаслідок реорганізації. Надати повноваження комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Чернігівський автозавод» щодо підписання передавального акту Товариства.

19.          Про затвердження Статуту правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод».

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» та організувати підписання Статуту учасниками Товариства відповідно до чинного законодавства.

20.          Про обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» правонаступника Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод».

Проект рішення: обрати (призначити) органи управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» в наступному складі:

Генеральний директор: Купцов Валерій Володимирович, паспорт громадянина України НМ 205864, виданий 21.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2081303632;

Директор з виробництва: Сімонов Сергій Леонідович паспорт громадянина України НМ 060925 виданий 24.06.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2159314919;

Директор з технічних питань: Токарєв Віктор Вікторович паспорт громадянина України НК 517641, виданий 31.08.2006 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118806857;

із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений згідно штатного розпису Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод». 

21.          Про конвертацію акцій Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод».  

Проект рішення: Акції Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Не підлягають обміну акції що належать Товариству, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

22.          Про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку.

 

Проект рішення: Уповноважити Купцова Валерія Володимировича, паспорт громадянина України НМ 205864, виданий 21.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України Чернiгiвській областi, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2081303632, на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод» у встановленому законом порядку, з правом передоручення.