Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова ПравлiнняКупцов Валерiй Володимирович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)

М.П.28.05.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ

32601556

4. Місцезнаходження

Чернігівська , д/н, 14007, м. Чернiгiв, проспект Миру, 312

5. Міжміський код, телефон та факс

0462253338 0462253338

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована уБюлетень. Цiннi папери України 7830.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://chaz-avto.com.ua/в мережі Інтернет29.04.2015

 (адреса сторінки)(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX

9. Інформація про загальні збори акціонерівX

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітентаX

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX

3) інформація про зобов'язання емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX

17. Інформація про стан корпоративного управлінняX

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітністьX

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери.- Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ 094155

3. Дата проведення державної реєстрації

21.08.2003

4. Територія (область)

Чернігівська 

5. Статутний капітал (грн)

600000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

333

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва

29.10 Виробництво автотранспортних засобiв

33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Чернiговi

2) МФО банку

353649

3) поточний рахунок

2600600015503

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Чернiговi

5) МФО банку

353649

6) поточний рахунок

2600600015503

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Заступник Голови Правлiння з технiчних питань

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарев Вiктор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 517641 22.09.1998 Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, закiнчив ЧФ Київського полiтехнiчного iнституту в 1985р. за спецiальнiстю iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Технiчний директор ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - майстер цеху, директор, технiчний директор. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з економiки i фiнансiв

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiннiченко Валентина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 334146 08.08.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, закiнчила Харкiвський державний економiчний унiверситет в 1994 р. за спецiальнiстю iнженер-органiзатор вирбництва

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2014 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад - начальник планово-економiчного бюро, начальник планово-економiчного вiддiлу, фiнансовий директор, головний бухгалтер. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Купцов Валерiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 205864 21.01.2005 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, закiнчив Чернiгiвський державний iнверситет економiки i управлiння в 1999 р.за спецiальнiстю економiст облiк i аудит, Чернiгiвський технологiчний унiверситет в 1996р.за спецiальнiстю iнженер технолг машинобудування

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу аналiзу планування та бюджету ВАТ "Чернiгiвавтодеталь".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2014 1 рiк

9) Опис

Голова Правлiння має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати правочини вiд iменi Товариства, в межах повноважень, наданих йому цим Статутом, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Головi Правлiння Товариства згiдно Статуту делегованi наступнi компетенцiї: 1) Керує роботою Правлiння Товариства: скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння, визначає їх повноваження. 2) Органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. 3) Представляє Правлiння на засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 4) Представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами. 5) Без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства в межах, визначених цим Статутом, контрактом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, прийнятих вiдповiдно до їх компетенцiї, колективним договором з трудовим колективом Товариства, чинним законодавством України. 6) Здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких не перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.; 7) Виключно на пiдставi повноважень, наданих Наглядовою радою та/або Загальними зборами, вiд iменi Товариства: - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв; - здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння; - здiйснює правочини щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик; - здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.; - бере участь в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств, зокрема в голосуваннi з питань вiдчуження належних їм активiв; - пiдписує вiд iменi Правлiння Товариства колективний договiр з трудовим колективом. 8) Призначає та звiльняє з посади, за погодженням з Наглядовою радою керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства та вiд iменi Товариства пiдписує контракти (трудовi договори) з ними (якщо iнше не встановлене Загальними зборами, Наглядовою радою та внутрiшнiми положеннями Товариства). 9) В межах своїх повноважень видає довiреностi. 10) Вiдкриває в установах банкiв рахунки Товариства, має право першого пiдпису. 11) Затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства (в порядку, визначеному Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради). 12) Приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства. 13) Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку в Товариствi. 14) Приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства (якщо iнше не визначено Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями його органiв, а також законом), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення. 15) Затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв. 16) За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 17) У межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Товариства. 18) Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, досягнення його цiлей вiдповiдно до цього Статуту. Голова Правлiння зобов'язаний забезпечувати базовий рiвень рентабельностi дiяльностi Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник змiни, заступник начальника фiнансово вiддiлу, начальник вiддiлу аналiзу господарської дiяльностi i контрольно-ревiзiйної роботи, заступник генерального директора з економiки i управлiння, голова правлiння, перший заступник генерального директора iз зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, заступник генерального директора з персоналу, начальник вiддiлу аналiзу, планування та бюджетiв. За сумiсництвом працює на посадi голови правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод", мiсцезнаходження Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Броварська, буд. 4.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусев Вiктор Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м.Донецька

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпорацiя "Еталон", директор Департаменту маркетингу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. I у натуральнiй формi. Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї 16.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 19. Перелiк попереднiх посад - гiрничий майсетер; директор фiлiї; директор ТОВ. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Дмитро Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 01.01.1900 д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, Iнститут iнтелектуальної власностi та права

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП ТОВ "Мiжнародна консалтингова компанiя - оцiнка", директор департаменту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Переобрано членом Ревiзiйної комiсiї 16.04.2013 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 23. Перелiк попереднiх посад - вiце-президент благодiйного фонду, директор департаменту, директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вodmin AG

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 3 роки

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2014 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвченко Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 264426 27.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правлiння з якостi ПрАТ "Бориспiльський автозавод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2013 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Переобрано членом Правлiння рiшенням Наглядової Ради 02.04.2014 р. Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34618954 

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 3 роки

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2014 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

32162384 

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2014 3 роки

9) Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв. 2. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 3. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку. 4. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема: 1) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства; 2) Положення про фонди Товариства; 3) Положення про персонал Товариства; 4) Положення про порядок виплати дивiдендiв; 5) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 6) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства; 7) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю; 8) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства; 9) Положення про цiннi папери Товариства; 10) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства; 11) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства; 12) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 13) Положення про порядок погодження господарських договорiв; 14) Положення про Контролерiв; 15) Положення про конфiденцiйну iнформацiю; 16) Положення про здiйснення закупiвель; 17) Положення про премiювання; 18) Положення про конфлiкт iнтересiв; 19) Положення про операцiї з пов'язаними особами; 20) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв; 21) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства; 22) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 5. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них. 6. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом. 7. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою). 8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства. 9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 10. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 11. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами. 12. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств. 13. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом. 14. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння. 15. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди. 16. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок. 17. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством. 18. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 19. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу. 20. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства. 21. Затвердження органiзацiйної структури Товариства. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi. 23. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем. 24. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом. 25. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 26. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом. 27. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону. 28. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом. Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв. 29. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. 30. Прийняття рiшення про: o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик, купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень. 31. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 32. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 33. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 34. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору. 35. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону. 36. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень. 37. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. 38. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 39. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання. 40. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором. 41. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю. 42. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства. 43. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом. Наглядова рада також розглядає та затверджує: 1) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi. 2) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Переобрано до складу Наглядової Ради черговими Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 16.04.2014 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Биченкова Валентина Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 982226 24.11.1998 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища Одеський iнститут Народного господарства

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2013 5 рокiв

9) Опис

Як голова Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки: - Контролює дотримання Товариством законодавства України; - Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах - Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiй посад - Корпорацiї "Еталон", директор контрольно-ревiзiйного Департаменту. Обрано членом ревiзiйної комiсiї загальними зборами (Протокол вiд 16.04.2011р.), обрано головою ревiзiйної комiсiї (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 16.04.2013 р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з виробництва

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiмонов Сергiй Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 060925 24.06.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвськiй автозавод", Заступник Голови Правлiння з виробництва ПрАТ "Чернiгiвськiй автозавод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2014 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. 

Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвськiй автозавод"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння з якостi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвченко Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 264425 27.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2014 1 рiк

9) Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме: 1) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання. 2) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства. 3) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом. 4) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. 5) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами. 6) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 7) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства. 8) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. 9) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства. 10) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством. 11) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства. 12) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства. 13) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй. 14) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства. 16) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей. 17) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв. 18) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв. 19) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 20) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. 21) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. 22) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору. 23) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. 

Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу з реалiзацiї на ПрАТ "Бориспiльськiй автозавод"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій

прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника

123456789

Голова Наглядової радиТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"д/н 32162384 д/н12000020120000000

Секретар Наглядової РадиТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"д/н 34618954 д/н24000040240000000

Член Наглядової радиВodmin AGд/н д/н д/н24000040240000000

Усього600000100600000000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій

прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"3461895404050 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Кравченка17, кв. 7324000040240000000

Вodmin AGд/нд/н Швейцарiя д/н м. Гларус Шпiцгольф, 14А24000040240000000

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"3216238404050 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Кравченка17, кв. 7312000020120000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій

прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника

Усього600000100600000000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 

** Заповненювати необов'язково. 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові

X

Дата проведення16.04.2014

Кворум зборів**100

ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (голови та секретаря загальних зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013-й рiк.

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013-й рiк.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013-й рiк.

6. Затвердження рiшень Наглядової ради.

7. Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством.

8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013-й рiк.

9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014-й рiк.

10. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2013-й рiк.

11. Внесення змiн до Статуту Товариства.

12. Внесення змiн до положень: «Про загальнi збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревiзiйну комiсiю», у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства».

13. Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння.

14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

15. Обрання членiв Наглядової ради.

16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

17. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв.

18. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Пропозицiї не подавались. 

Результати розгляду питань порядку денного: обрано лiчильну комiсiю, обрано голову та секретаря загальних зборiв, редакцiйної комiсiї, затверджено регламенто роботи загальних зборiв, затвердженi: звiт Правлiння за 2013-й рiк, звiт Наглядової ради за 2013-й рiк, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013-й рiк, рiшення Наглядової ради, рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк, основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк, порядок про розподiлу прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк, Внесено змiни до статуту Товариства, Внесено змiни до кодексу корпоративного управлiння, Внесено змiни до положень: «Про загальнi збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревiзiйну комiсiю», у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства», Переобрано Наглядову раду та затверджено трудовi договора (контракти з членами Наглядової ради, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)

12345678910

24.05.201131/24/1/11Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000122790Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1600000600000100

ОписIнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх ринках не здiйснювалась Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: д/н Спосiб розмiщення: д/н Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №31/24/1/11 дата реєстрацiї 24.05.2011 р., видане 19.01.2012 р. Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз змiною найменування Товариства.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду

1. Виробничого призначення:6107160283006107160283

будівлі та споруди3913639302003913639302

машини та обладнання1350412603001350412603

транспортні засоби1322872001322872

земельні ділянки

інші710975060071097506

2. Невиробничого призначення:000000

будівлі та споруди000000

машини та обладнання000000

транспортні засоби000000

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші000000

Усього6107160283006107160283

ОписТермiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1 гр (будiвлi та споруди) 25 рокiв, 2 група ( транспорт, меблi, електроприлади та iнструменти) - 10 рокiв, 3 група ( iншi) - 10 рокiв, 4 група ( електроно-обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Первiсна вартiсть основних засобiв 79295 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 23,98%. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Сума нарахованого зносу: 19012 тис. грн. Iнформацiї про обмеження на використання майна емiтента немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)-3074-1562

Статутний капітал (тис. грн.)600600

Скоригований статутний капітал (тис. грн)600600

ОписВикористана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2162 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2162 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -22280 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -22280 тис.грн. 

ВисновокВартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації

123

13.03.201413.03.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.03.201426.03.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.04.201402.04.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.04.201416.04.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.09.201415.09.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.10.201414.10.2014Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

31.10.201431.10.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.11.201428.11.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнком-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)23164098

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора03113, м.Київ, пр. Перемоги,68/1, оф.62

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0618 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2014

Думка аудитора***умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових 

1201410

2201310

3201210

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

ТакНі

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX

АкціонериX

Депозитарна установаX

Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутняНі

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

ТакНі

Підняттям картокX

Бюлетенями (таємне голосування)X

Підняттям рукX

Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутняНі

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

ТакНі

РеорганізаціяX

Додатковий випуск акційX

Унесення змін до статутуX

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X

Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів3

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

ТакНі

СкладуX

ОрганізаціїX

ДіяльностіX

Інше (запишить)

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

ТакНі

Стратегічного плануванняX

АудиторськийX

З питань призначень і винагородX

ІнвестиційнийX

Інші (запишіть)Комiтети в складi наглядової ради не створено.

Інші (запишіть)Комiтети в складi наглядової ради не створено.

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

ТакНі

Винагорода є фіксованою сумоюX

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX

Члени наглядової ради не отримують винагородиX

Інше (запишіть)Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

ТакНі

Галузеві знання і досвід роботи в галузіX

Знання у сфері фінансів і менеджментуX

Особисті якості (чесність, відповідальність)X

Відсутність конфлікту інтересівX

Граничний вікX

Відсутні будь-які вимогиX

Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутняX

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

ТакНі

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX

Інше (запишіть)Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакТакНіНі

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакТакНіНі

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджетуТакТакНіНі

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиТакТакНіНі

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуТакТакНіНі

Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі

Затвердження зовнішнього аудитораНіТакНіНі

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівТакТакНіНі

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

ТакНі

Положення про загальні збори акціонерівX

Положення про наглядову радуX

Положення про виконавчий органX

Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X

Положення про акції акціонерного товаристваX

Положення про порядок розподілу прибуткуX

Інше (запишіть):Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакТакТак

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакТакТакТак

Інформація про склад органів управління товаристваТакТакТакТакТак

Статут та внутрішні документиТакНіТакТакНі

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіТакТакНі

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіНіНіНі

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

ТакНі

Не проводились взагаліX

Менше ніж раз на рікX

Раз на рікX

Частіше ніж раз на рікX

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

ТакНі

Загальні збори акціонерівX

Наглядова радаX

Виконавчий органX

Інше (запишіть)д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора? 

ТакНі

Не задовольняв професійний рівеньX

Не задовольняли умови договору з аудиторомX

Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX

Інше (запишіть)д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

ТакНі

Ревізійна комісія (ревізор)X

Наглядова радаX

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX

Стороння компанія або сторонній консультантX

Перевірки не проводилисьX

Інше (запишіть)д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

ТакНі

З власної ініціативиX

За дорученням загальних зборівX

За дорученням наглядової радиX

За зверненням виконавчого органуX

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX

Інше (запишіть)д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

ТакНі

Випуск акційX

Випуск депозитарних розписокX

Випуск облігаційX

Кредити банківX

Фінансування з державного і місцевих бюджетівX

Інше (запишіть): Додаткова iнформацiя вiдсутня

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначилисьX

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Випадки порушень кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

 

 

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01

ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"за ЄДРПОУ32601556

Територіяза КОАТУУ7410136300

Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ230

Вид економічної діяльностіза КВЕД29.10

Середня кількість працівників333

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адресапроспект Миру, 312, м. Чернiгiв, Чернiгiвська область, 14007, Україна, 0462253338

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

 

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

12345

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:10004940

первісна вартість1001524013280

накопичена амортизація1002523612340

Незавершені капітальні інвестиції1005757260800

Основні засоби:101061071602830

первісна вартість101176284792950

знос101215213190120

Інвестиційна нерухомість:1015000

первісна вартість1016000

знос1017000

Довгострокові біологічні активи:1020000

первісна вартість1021000

накопичена амортизація1022000

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

128

128

0

інші фінансові інвестиції1035000

Довгострокова дебіторська заборгованість1040000

Відстрочені податкові активи1045146810

Гудвіл1050000

Відстрочені аквізиційні витрати1060000

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000

Інші необоротні активи1090000

Усього за розділом I109568921666660

II. Оборотні активи

Запаси1100956171072880

Виробничі запаси110128686465170

Незавершене виробництво11025271120220

Готова продукція110361660487490

Товари1104000

Поточні біологічні активи1110000

Депозити перестрахування1115000

Векселі одержані1120000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112534031191500

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

5842

13250

0

з бюджетом113587226770

у тому числі з податку на прибуток11364340

з нарахованих доходів1140000

із внутрішніх розрахунків1145000

Інша поточна дебіторська заборгованість1155315934940

Поточні фінансові інвестиції1160000

Гроші та їх еквіваленти1165131216860

Готівка1166100

Рахунки в банках1167131116860

Витрати майбутніх періодів117032165800

Частка перестраховика у страхових резервах1180000

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат1182000

резервах незароблених премій1183000

інших страхових резервах1184000

Інші оборотні активи119041202900

Усього за розділом II11951481691484210

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття12005805810

Баланс13002176702156680

 

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал14006006000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000

Капітал у дооцінках1405000

Додатковий капітал1410000

Емісійний дохід1411000

Накопичені курсові різниці1412000

Резервний капітал141590900

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-2552-37640

Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )

Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )

Інші резерви1435000

Усього за розділом I1495-1565-30740

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання1500000

Пенсійні зобов’язання1505000

Довгострокові кредити банків1510000

Інші довгострокові зобов’язання15151177271218560

Довгострокові забезпечення1520000

Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000

Цільове фінансування1525000

Благодійна допомога1526000

Страхові резерви, у тому числі:1530000

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000

Інвестиційні контракти;1535000

Призовий фонд1540000

Резерв на виплату джек-поту1545000

Усього за розділом II15951177271218560

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків1600000

Векселі видані1605000

Поточна кредиторська заборгованість:

за довгостроковими зобов’язаннями1610000

за товари, роботи, послуги161596401911090

за розрахунками з бюджетом162022470

за у тому числі з податку на прибуток16210220

за розрахунками зі страхування1625070

за розрахунками з оплати праці16304160

за одержаними авансами163583915470

за розрахунками з учасниками1640000

із внутрішніх розрахунків1645000

за страховою діяльністю1650000

Поточні забезпечення166004420

Доходи майбутніх періодів1665000

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000

Інші поточні зобов’язання1690423937180

Усього за розділом IІІ1695101505968860

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000

Баланс19002176702156680

 

ПриміткиЗвiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

КерівникКупцов В.В.

Головний бухгалтерРальченко О.М.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01

ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"за ЄДРПОУ32601556

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200010319786052

Чисті зароблені страхові премії201000

Премії підписані, валова сума201100

Премії, передані у перестрахування201200

Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 82976 )( 68145 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070( 0 )( 0 )

Валовий:

 прибуток

2090

20221

17907

 збиток2095( 0 )( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000

Зміна інших страхових резервів, валова сума211100

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200

Інші операційні доходи21201393850071

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200

Адміністративні витрати2130( 11460 )( 13252 )

Витрати на збут2150( 2391 )( 903 )

Інші операційні витрати2180( 20776 )( 32354 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181( 0 )( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182( 0 )( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 прибуток

2190

0

21469

 збиток2195( 468 )( 0 )

Дохід від участі в капіталі220000

Інші фінансові доходи222028223

Інші доходи2240160

Дохід від благодійної допомоги224100

Фінансові витрати2250( 0 )( 1665 )

Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )

Інші витрати2270( 470 )( 13 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500

Фінансовий результат до оподаткування:

 прибуток

2290

0

20014

 збиток2295( 894 )( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток230087142

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500

Чистий фінансовий результат:

 прибуток

2350

0

20156

 збиток2355( 981 )( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500

Накопичені курсові різниці241000

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500

Інший сукупний дохід244500

Інший сукупний дохід до оподаткування245000

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500

Інший сукупний дохід після оподаткування246000

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-98120156

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250058425104012

Витрати на оплату праці2505723213961

Відрахування на соціальні заходи251025824952

Амортизація251543633644

Інші операційні витрати25202892021524

Разом2550101522148093

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій2600600000600000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605600000600000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610-1.63533.593

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615-1.63533.593

Дивіденди на одну просту акцію265000

 

ПриміткиЗвiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

КерівникКупцов В.В.

Головний бухгалтерРальченко О.М.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01

ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"за ЄДРПОУ32601556

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 12 місяців 2014 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

1234

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

175164

179644

Повернення податків і зборів300500

у тому числі податку на додану вартість300600

Цільового фінансування30106537

Надходження від отримання субсидій, дотацій30116537

Надходження авансів від покупців і замовників301515470

Надходження від повернення авансів30208790

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках30251940

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500

Надходження від операційної оренди30408640

Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500

Надходження від страхових премій305000

Надходження фінансових установ від повернення позик305500

Інші надходження30959582836

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 127393 )

( 140683 )

Праці3105( 5966 )( 11478 )

Відрахувань на соціальні заходи3110( 2758 )( 5600 )

Зобов'язань з податків і зборів3115( 11817 )( 2710 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( 485 )( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( 10024 )( 249 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( 1308 )( 2461 )

Витрачання на оплату авансів3135( 13251 )( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 10433 )( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків3145( 31 )( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )

Інші витрачання3190( 10284 )( 10997 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності319563629049

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій320000

необоротних активів320514312

Надходження від отриманих:

відсотків321500

дивідендів322000

Надходження від деривативів322500

Надходження від погашення позик323000

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500

Інші надходження325010

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій3255( 0 )( 68 )

необоротних активів3260( 3496 )( 3967 )

Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )

Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )

Інші платежі3290( 0 )( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-3481-4035

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу330000

Отримання позик330501567

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000

Інші надходження33402821223

Витрачання на:

Викуп власних акцій3345( 0 )( 0 )

Погашення позик3350300010153

Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )

Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )

Інші платежі3390( 0 )( 19752 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-2972-7121

Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-91-2107

Залишок коштів на початок року340513123419

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34104650

Залишок коштів на кінець року341516861312

 

ПриміткиЗвiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

КерівникКупцов В.В.

Головний бухгалтерРальченко О.М.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01

ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"за ЄДРПОУ32601556

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 12 місяців 2014 р.

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

надходженнявидатокнадходженнявидаток

123456

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000

Коригування на:

амортизацію необоротних активів35050X0X

збільшення (зменшення) забезпечень35100000

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000

Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000

Фінансові витрати3540X0X0

Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000

Збільшення (зменшення) запасів35510000

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань35600000

Грошові кошти від операційної діяльності35700000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000

Сплачений податок на прибуток3580X0X0

Сплачені відсотки3585X0X0

Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій32000X0X

необоротних активів32050X0X

Надходження від отриманих:

відсотків32150X0X

дивідендів32200X0X

Надходження від деривативів32250X0X

Надходження від погашення позик32300X0X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X

Інші надходження32500X0X

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій3255X0X( 0 )

необоротних активів3260X0X0

Виплати за деривативами3270X0X0

Витрачання на надання позик3275X0X0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0

Інші платежі3290X0X0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу33000X0X

Отримання позик33050X0X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X

Інші надходження33400X0X

Витрачання на:

Викуп власних акцій3345X0X0

Погашення позик3350X0X0

Сплату дивідендів3355X0X0

Витрачання на сплату відсотків3360X0X0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0

Інші платежі3390X0X0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000

Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000

Залишок коштів на початок року34050X0X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000

Залишок коштів на кінець року34150000

 

Приміткид/н

КерівникКупцов В.В.

Головний бухгалтерРальченко О.М.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01

ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"за ЄДРПОУ32601556

(найменування)

 

Звіт про власний капітал

за 12 місяців 2014 р.

 

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього

12345678910

Залишок на початок року40006000090-225200-1562

Коригування:

Зміна облікової політики400500000000

Виправлення помилок40100000-53100-531

Інші зміни409000000000

Скоригований залишок на початок року40956000090-278300-2093

Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-98100-981

Інший сукупний дохід за звітний період411000000000

Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000

Накопичені курсові різниці411300000000

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000

Інший сукупний дохід411600000000

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)420000000000

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000

Відрахування до резервного капіталу421000090-90000

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000

Внески учасників:

Внески до капіталу424000000000

Погашення заборгованості з капіталу424500000000

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)426000000000

Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000

Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000

Вилучення частки в капіталі427500000000

Зменшення номінальної вартості акцій428000000000

Інші зміни в капіталі429000000000

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000

Разом змін у капіталі42950000-98100-981

Залишок на кінець року43006000090-376400-3074

 

ПриміткиЗвiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

КерівникКупцов В.В.

Головний бухгалтерРальченко О.М.