Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи ТОВ "Бодмiн-Україна" (32162384, Україна), голови Наглядової ради Товариства. ТОВ "Бодмiн-Україна" здiйнювало повноваження Голови Наглядової ради останнi 2 роки, пiдстава прийняття рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до законодавства.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи ТОВ "Логiстичний центр "Еталон" (34618954, Україна), члена Наглядової ради Товариства. ТОВ "Логiстичний центр "Еталон"" здiйнювало повноваження члена Наглядової ради останнi 2 роки, пiдстава прийняття рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до законодавства.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 20.04.2016 року припинено повноваження юридичної особи Акцiонерне товариство "BODMIN AG" (СНЕ-102.112.780, Швейцарiя), члена Наглядової ради Товариства. Акцiонерне товариство "BODMIN AG" здiйнювало повноваження члена Наглядової ради останнi 2 роки, пiдстава прийняття рiшення - у зв`язку з внесенням змiн до законодавства

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Бутка Володимира Iвановича, представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бодмін-Україна». Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонерiа ТОВ "Бодмiн Україна». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Левченко Олену Володимирiвну, представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Логiстичний центр «Еталон». Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20. 04. 2016 року, членом Наглядової ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» обрано Швотцера Петера Герберта, представника Акцiонерного товариства Bodmin AG. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонера - Акцiонерного товариства "Bodmin AG". Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Купцов Валерiй Володимирович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

20.04.2016

(дата)

 

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 20.04.2016, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.04.2016р.