Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 28 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради б/н вiд 20. 04. 2016 року Бутка Володимира Iвановича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Строк повноважень – 3 роки. З 2014 року був представником акцiонера ТОВ "Бодмiн-Україна". Володiє 0% статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Купцов Валерiй Володимирович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

20.04.2016

(дата)

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 20.04.2016, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.04.2016р.