Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Приватне акціонерне товариство “Чернігівський автозавод” (місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, 312, код ЄДРПОУ 32601556) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2016 р. об 13:00 год. за адресою: 14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12:30 до 12:55 год.

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК  ДЕННИЙ):

 1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.
 10. Затвердження рішень Наглядової ради.
 11. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
 12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
 13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
 14. Про дострокове припинення повноважень  членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 17. Про  дострокове припинення повноважень  членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
  укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання
  особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
 20. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних загальних зборів Товариства.
 21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
 22. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Для реєстрації при собі мати:

-          Акціонерам – паспорт;

-          для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

 

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал. з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки та фінансів Вінніченко Валентина Василівна.

Довідки за телефоном: (04622) 610-146

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік  (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

286282

215668

Основні засоби 

59303

60283

Довгострокові фінансові інвестиції 

128

128

Запаси 

166655

107288

Сумарна дебіторська заборгованість 

32818

38571

Грошові кошти та їх еквіваленти 

10290

1686

Нерозподілений прибуток 

                -                4418

-3764

Власний капітал 

     - 3728

-3074

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

121856

121856

Поточні зобов'язання 

168149

96886

Чистий прибуток (збиток) 

-          165

-          981

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

276

333

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління                                                                                                                                Купцов В.В.

 

Розміщено у загальнодоступній базі 17.03.2016р