Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ПРОТОКОЛ

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Приватне акціонерне товариство “Чернігівський автозавод”, місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 312,повідомляє про проведення чергових загальнихзборів акціонерів, які відбудуться

25 березня2015 р. о 13.00 за адресою: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 20.03.2015 р..

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 березня 2015 р., за місцем проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік.

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014-й рік.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

215668

217670

Основні засоби 

60283

61071

Довгострокові фінансові інвестиції 

128

128

Запаси 

107288

95617

Сумарна дебіторська заборгованість 

38571

43904

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1686

1312

Нерозподілений прибуток 

-3764

-2252

Власний капітал 

-3074

-1562

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

121856

117727

Поточні зобов'язання 

121856

101505

Чистий прибуток (збиток) 

-981

20156

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

333

477

 

З матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 3-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки і фінансів Вінніченко Валентина Василівна.

Довідки за телефоном: (0462) 610-146.

 

 

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 18.02.2015, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 35 від 20.02.2015р.