Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.02.2015

призначено

Головний бухгалтер

Ральченко Ольга Михайлiвна

НК 792415
07.04.2000 Новозаводським ВМУМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 19.02.2015 року привзначено на посаду Головного бухгалтера з 19.02.2015року за основним мiсцем роботи на пiдставi заяви.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора фiнансового департаментуз питань бухгалтерського облiку, методологiї та звiтностi Корпорацiї "Еталон"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 19.02.2015, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 35 від 20.02.2015р.