Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 17 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

д/н 32162384 д/н

20.05.2008

120000

20

120000

0

0

0

Головний бухгалтер

Ральченко Ольга Михайлiвна

НК 792415 07.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Перший заступник Голови правлiння

Лебiдь Зiновiй Семенович

КА 603959 24.10.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з технiчних питань

Токарев Вiктор Вiкторович

НК 517641 22.09.1998 Новозаводським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння з економiки i фiнансiв

Вiннiченко Валентина Василiвна

НК 334146 08.08.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Голова Правлiння

Купцов Валерiй Володимирович

НМ 205864 21.01.2005 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Гусев Вiктор Юрiйович

ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м.Донецька

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Некрасов Дмитро Анатолiйович

д/н д/н 01.01.1900 д/н

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Вodmin AG

д/н д/н д/н

05.07.2010

240000

40

240000

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Iвченко Сергiй Iванович

СА 264426 27.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Биченкова Валентина Iванiвна

СН 982226 24.11.1998 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Секретар Наглядової Ради

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

д/н 34618954 д/н

20.05.2008

240000

40

240000

0

0

0

Усього

600000

100

600000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

34618954

04050 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Кравченка17, кв. 73

20.05.2008

240000

40

240000

0

0

0

Вodmin AG

д/н

д/н Швейцарiя д/н м. Гларус Шпiцгольф, 14А

05.07.2010

240000

40

240000

0

0

0

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

32162384

04050 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Кравченка17, кв. 73

20.05.2008

120000

20

120000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

600000

100

600000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

16.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (голови та секретаря загальних зборiв, редакцiйної комiсiї), затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 3) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012-й рiк. 4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012-й рiк. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012-й рiк. 6) Затвердження рiшень Наглядової ради. 7) Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством. 8) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 9) Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 10) Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк. 11) Внесення змiн до Статуту Товариства. 12) Затвердження положення "Про ревiзора Товариства". 13) Внесення змiн до положень: "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю". 14) Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 15) Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 17) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 18) Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 19) Прийняття рiшення про замiну Зберiгача iменних цiнних паперiв Товариства. Пропозицiї не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: припинено та обрано лiчильну комiсiю, обрано голову та секретаря загальних зборiв, редакцiйної комiсiї, затверджено регламенто роботи загальних зборiв, затвердженi: звiт Правлiння за 2012-й рiк, звiт Наглядової ради за 2012-й рiк, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012-й рiк, рiшення Наглядової ради, рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк, основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк, порядок про розподiлу прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк, припинено повноваження та обрано членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, передано повноваження Наглядовiй радi про прийняття рiшення про замiну Зберiгача iменних цiнних паперiв Товариства.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.05.2011

31/24/1/11

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000122790

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

600000

600000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх ринках не здiйснювалась Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: д/н Спосiб розмiщення: д/н Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №31/24/1/11 дата реєстрацiї 24.05.2011 р., видане 19.01.2012 р. Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз змiною найменування Товариства.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

60108

61071

0

0

60108

61071

будівлі та споруди

38586

39136

0

0

38586

39136

машини та обладнання

13070

13504

0

0

13070

13504

транспортні засоби

2115

1322

0

0

2115

1322

інші

6337

7109

0

0

6337

7109

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

60108

61071

0

0

60108

61071

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1 гр (будiвлi та споруди) 25 рокiв, 2 група ( транспорт, меблi, електроприлади та iнструменти) - 10 рокiв, 3 група ( iншi) - 10 рокiв, 4 група ( електроно-обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Первiсна вартiсть основних засобiв 76284 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 19,94%. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Сума нарахованого зносу: 15213 тис. грн. Iнформацiї про обмеження на використання майна емiтента немає

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-1562

-21680

Статутний капітал (тис. грн.)

600

600

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

600

600

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2162 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2162 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -22280 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -22280 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

117727

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

117727

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

22

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

101483

X

X

Усього зобов'язань

X

219232

X

X

Опис:

д/н

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Автобус А 079

103 шт

3224.9

19.2

53 шт

152577

17.6

2

Автобус А 081

133 шт.

47759.6

30.4

0 шт

0

0

3

Полуфабрикати

464161

65964.6

41.9

464161

65964.6

76.7

4

Тролейбус

0

0

0

2

3150

3.7

5

Автобус А074

29

8011.3

5.1

5

1296.3

1.5

6

Автобус А083

14

5402.1

3.4

1

383.1

0.5

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

69

2

Адмiнiстративнi витрати

16

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.03.2013

15.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

16.04.2013

17.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32736376

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107 м.Київ Татарська, б.7, к.54

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3488 25.11.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

Х

Бюлетенями (таємне голосування)

Х

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створено.

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Згiдно Статуту винагорода визначається Загальними зборами, порядок виплати винагороди визначається законом,Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивiльно-правовоими угодами чи трудовими контрактами, якi, у разi їх укладення, можуть бути оплатними чи безоплатними.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Обрання членiв наглядової ради здiйснюється загальними зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні