Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 11 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

СПИСОК ДОПОВІДАЧІВ ТА РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

щодо розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД»

(16 квітня 2014 року)

Питання порядку денного

 

Прийняті рішення

Результати голосування

1. Обрання членів лічильної комісії.

 

 

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 16 квітня 2013 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Бачурної Н.О., Савченка А.Д., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

 

 

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2014 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 16 квітня 2014 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Купцов В.В. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 16 квітня 2014 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013-й рік.

 

1. Звіт Правління Товариства за 2013 рік – затвердити.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013-й рік.

 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2013-й рік задовільною та затвердити її звіт.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013-й рік.

 

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 -й рік.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

 

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-й рік.

 

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2013-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014-й рік.

 

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014-й рік.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2013-й рік.

 

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2013 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2013-й рік; прибуток, отриманий Товариством у сумі 20 156 тис. грн., направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи в 2013-му році не нараховувати та не виплачувати.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2014-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

1. Питання залишити без розгляду.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

 

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:

1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;

2) ТОВ «БОДМІН-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32162384);

3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

15. Обрання членів Наглядової ради.

1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» акціонерів:

1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;

2) ТОВ «БОДМІН-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32162384);

3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

 

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Обрати Купцова Валерія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

 

1. Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно, нерухоме майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також роботи, пов’язані з капітальним будівництвом та реконструкцією, на загальну суму у еквіваленті до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.

2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій