Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

26.03.2014

призначено

Заступник Голови правлiння

Бондарь Валерiй Григорович

ВЕ 354703
25.10.2001 Краматорським МВУМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 26.03.2014 року переведено з посади Заступника Голови Правлiння з оптимiзацiї видаткiв на посаду Заступника голови правлiння за основним мiсцем роботи з 27.03.2014 року на пiдставi заяви з випробувальним термiном три мiсяцi, пiдтверджено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Заступник директора з економiчних питань ВАТ "СЛОВВАЖМАШ".
Начальник економiчного управлiння ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Заступник директора з фiнансiв ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Заступник директора-начальник контрольно ревiзiйного управлiння ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Заступник директора з контролiнгу ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Директор з економiки та фiнансiв ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Начальник вiддiлу економiчної та фiнансової логiстики ПАТ"СЛОВВАЖМАШ", Заступник голови правлiння ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" з оптимiзацiї видаткiв
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  Інформація оприлюднена в  загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.03.2014р., опублікована в  офіційному друкованому виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 28.03.2014р.