Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 7 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

щодо розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД»

(16 квітня 2013 року)

 

Питання порядку денного

 

Прийняте рішення

Результати голосування

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

 

1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства Лукошиної М.В. та Кулагіної Я.В., обраних за рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2012 року.

2. Утворити Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 16 квітня 2013 року в кількості трьох осіб. Обрати до складу Лічильної комісії:

1) Лукошину М.В.;

2) Савченко А.Д.;

3) Бачурна Н.О.

3. Поширити повноваження обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

4. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

 

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2013 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 16 квітня 2013 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Купцов В.В. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 16 квітня 2013 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

 

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

 

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

 

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

 

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.

 

 

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012-й рік.

1. Звіт Правління Товариства за 2012 рік – затвердити.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012-й рік.

 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2012-й рік задовільною та затвердити її звіт.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-й рік.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 -й рік.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

 

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

1. Питання залишити без розгляду

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2012-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013-й рік.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.

 

1. Затвердити порядок покриття збитку Товариства по підсумках роботи за 2012 рік; дивіденди за підсумками роботи в 2012-му році не нараховувати та не виплачувати.

2. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2013-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства в повному обсязі.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

12. Затвердження положення «Про ревізора Товариства»

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

13. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

1. Питання залишити без розгляду.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

14. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Достроково припинити повноваження Антонюк У.М., Некрасова Д.А. та Гусєва В.Ю. як членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівський автозавод».

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

16. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

 

1. Обрати строком на п’ять років членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівський автозавод»:

Биченкову В.І.

Некрасова Д.А.

Гусєва В.Ю.

 

 

Рішення прийняті:

«ЗА» - 3 бюлетені -

100% присутніх голосів (1 800 000 кумулятивних голосів) або 600 000 шт. голосуючих акцій

17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

 

1. Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно, нерухоме майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також роботи, пов’язані з капітальним будівництвом та реконструкцією, на загальну суму у еквіваленті до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.

2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

 

 

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій

19. Прийняття рішення про заміну Зберігача іменних цінних паперів Товариства.

 

 

1. Надати повноваження наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та вчинення всіх необхідних дій щодо заміни Зберігача цінних паперів Товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 600 000 шт. акцій