Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Приватне акціонерне товариство “Чернігівський автозавод”, місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 312, повідомляє  про  проведення   чергових  загальних  зборів акціонерів, які відбудуться

16 квітня 2013 р. о 13.00 за адресою: 14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 10.04.2013 р..

Реєстрація Aкціонерів,  буде проводитись 16 квітня 2013 р., за місцем проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Питання порядку денного:

1) Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012-й рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012-й рік.

5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-й рік.

6) Затвердження рішень Наглядової ради.

7) Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

8) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

10) Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.

11) Внесення змін до Статуту Товариства.

12) Затвердження положення «Про ревізора Товариства».

13) Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

14) Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

15) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

16) Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

17) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

18) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

19) Прийняття рішення про заміну Зберігача іменних цінних паперів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

 

звітний 

попередній 

Усього активів 

188625

151988

Основні засоби 

60108

50560

Довгострокові фінансові інвестиції 

60

60

Запаси 

46689

59865

Сумарна дебіторська заборгованість 

64933

27478

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3418

2248

Нерозподілений прибуток 

- 22280

- 6583

Власний капітал 

- 21680

- 5980

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

145595

130649

Поточні зобов'язання 

64710

27322

Чистий прибуток (збиток) 

-16089

2058

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

477

448

 

З материалами, з якими  акціонери можуть  ознайомитися  під час підготовки  до загальних зборів документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (14007, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 312, адміністративний корпус, 3-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.   

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки і фінансів Вінніченко Валентина Василівна.

Довідки за телефоном: (0462) 610-146.

 

 

доска объявлений Орск доска объявлений Тюмень доска объявлений Ангарск доска объявлений Новокузнецк доска объявлений Петрозаводск