Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

 

 

 

 

До відома акціонерів !

 

 

Річна інформація ПрАТ «Чернігівський автозавод»  за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне  товариство  "Чернiгiвський  автозавод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

.4. Місцезнаходження емітента

, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, проспект Миру, 312

.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

, 0462253338

.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  http://www.stockmarket.gov.ua/db/yearreports/

29.04.2012

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 80 Бюллетень. Цінні папери України

 

30.04.2012

   

(дата)

       
       

 

 

Зміст

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

   б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

   в) банки, що обслуговують емітента

X

   г) основні види діяльності

X

   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

   е) інформація про рейтингове агентство

 

   є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

   а) інформація про випуски акцій емітента

X

   б) інформація про облігації емітента

 

   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   г) інформація про похідні цінні папери

 

   ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

   д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   в) інформація про зобов'язання емітента

X

   г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591, акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю.

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що Товариство не виплачувало дивiдендiв.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiї.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй.

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що цiннi папери Товариства iснують в бездокументарнiй формi.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та не має гарантiї третьої особи.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що у звiтному перiодi приватнi акцiонернi товариства не розкривали особливу iнформацiю.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандртiв фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

 

 

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне  товариство  "Чернiгiвський  автозавод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЧАЗ"

.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

.1.4. Поштовий індекс

 

.1.5. Область, район

Чернігівська обл.

.1.6. Населений пункт

м. Чернiгiв

.1.7. Вулиця, будинок

проспект Миру, 312

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №102693

.2.2. Дата державної реєстрації

.08.2003

.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради

.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

 000

.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексимбанк"  м.Чернiгiв

.3.2. МФО банку

 

.3.3. Поточний рахунок

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексимбанк"  м.Чернiгiв

.3.5. МФО банку

 

.3.6. Поточний рахунок

 

3.4. Основні види діяльності

.10.1 - Виробництво автомобiльного транспорту

.10.2 - Капiтальний ремонт вантажних, легкових автомобiлiв та автобусiв

.10.2 - Роздрiбна торгiвля автомобiлями

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

       

Лiцензiя  Мiнiстерства промислової полiтики

АВ № 429300

10.09.2008

Мiнiстерства промислової полiтики

.09.2013

Опис

Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) - у разi  чинностi  виомг законодавства щодо  лiцензування   виробництва автомобiлiв (автобусiв), дiю  лiцензiї по закiнченню строку, планується подовжувати .

Лiцензiя Мiнiстерства охорони здоров'я

АВ № 317225

.01.2007

Мiнiстерства охорони здоров'я

.01.2012

Опис

Прогноз емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) - дiю лiцензiї по закiнченню строку планується подовжувати.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Корпорацiя "Еталон".

Місцезнаходження об'єднання: 04050,м.Київ, вул. М.Кравченка,17, кв.73.

Корпорацiя "Еталон" визначально орiєнтована на вирiшення рiзних завдань в галузi автомобiлебудування, основне з яких - створення i органiзацiя виробництва автобусiв та iнших автотранспортних засобiв, технiчний рiвень яких вiдповiдав би сучасним вимогам.

До складу корпорацiї на сьогоднiшнiй день входять наступнi пiдприємства:

приватне акцiонерне товариство "Бориспiльський автозавод";

дочiрнє пiдприємство ПрАТ "БАЗ" - НДIА "ЕТАЛОН";

лiзингова компанiя "Еталон-Авто" та ряд iнших пiдприємств.

З 2004 року Емiтент  є учасником Корпорацiї "Еталон".

Функцiї i умови участi  емiтента, напрямки дiяльностi объєднання визначаються  згiдно iз чиним законодавством, статутом i нормотавними документами об'єднання.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

 

, м. Київ, вул. М.Кравченка 17, кв.73

 

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

 

, м. Київ, вул. М.Кравченка 17, кв.73

 

Вodmin AG

СН-160.3.0

, Швейцарiя, м. Гларус, Шпiцгольф 14А

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 448,

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 6,

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 436.

Фонд оплати працi - 9 663,5 тис грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi: збiльшення  вiдносно попереднього року  на 5 441,7 тис.грн.

 

Кадрова програма емiтента  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента та полягає  у вровадженнi системи менеджменту якостi пiдприємства згiдно стандартiв якостi ISO 9001:2008, зокрема  щодо якостi виробництва, пiдбору працiвникiв,  пiдвищення  квалiфiкацiї  керiвникiв та спецiалiстiв. Кадрова полiтика пiдприємства полягає в дотриманнi  вимог законодавства щодо рiвня оплати працi, створення безпечних умов працi,   у  виконаннi, щодо зайнятих працiвникiв  робочих професiй, програм пiдвищення їх квалiфiкацiї, навчання  новим або сумiжним  професiям, створення  умов для проходження студентами   навчальних закладiв за напрямком освiти в галузi машинобудування, виробничої практики  .

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Секретар Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

6.1.8. Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради:

. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв.

. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання.

. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку.

. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема:

) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства;

) Положення про фонди Товариства;

) Положення про персонал Товариства;

) Положення про порядок виплати дивiдендiв;

) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства;

) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства;

) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;

) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства;

) Положення про цiннi папери Товариства;

) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства;

) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства;

) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

) Положення про порядок погодження господарських договорiв;

) Положення про Контролерiв;

) Положення про конфiденцiйну iнформацiю;

) Положення про здiйснення закупiвель;

) Положення про премiювання;

) Положення про конфлiкт iнтересiв;

) Положення про операцiї з пов'язаними особами;

) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв;

) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства;

) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.

. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).

. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства.

. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом.

. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння.

. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди.

. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок.

. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством.

. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння.

. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу.

. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства.

. Затвердження органiзацiйної структури Товариства.

. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi.

. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем.

. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону.

. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом.

Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв.

. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

. Прийняття рiшення про:

o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства

o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик,  купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.  

o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.

. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.

. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону.

. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.

. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.

. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання.

. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором.

. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.

. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства.

. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом.

Наглядова рада також розглядає та затверджує:

) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi.

) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Обрано  до складу Наглядової  Ради  черговими  Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 15.04.2011р.), обраний секретарем Наглядової Ради Ради рiшенням Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 15.04.2011р.).

 

.1.1. Посада

Голова  Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

6.1.8. Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради:

. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв.

. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання.

. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку.

. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема:

) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства;

) Положення про фонди Товариства;

) Положення про персонал Товариства;

) Положення про порядок виплати дивiдендiв;

) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства;

) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства;

) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;

) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства;

) Положення про цiннi папери Товариства;

) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства;

) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства;

) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

) Положення про порядок погодження господарських договорiв;

) Положення про Контролерiв;

) Положення про конфiденцiйну iнформацiю;

) Положення про здiйснення закупiвель;

) Положення про премiювання;

) Положення про конфлiкт iнтересiв;

) Положення про операцiї з пов'язаними особами;

) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв;

) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства;

) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.

. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).

. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства.

. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом.

. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння.

. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди.

. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок.

. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством.

. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння.

. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу.

. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства.

. Затвердження органiзацiйної структури Товариства.

. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi.

. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем.

. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону.

. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом.

Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв.

. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

. Прийняття рiшення про:

o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства

o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик,  купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.  

o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.

. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.

. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону.

. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.

. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.

. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання.

. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором.

. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.

. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства.

. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом.

Наглядова рада також розглядає та затверджує:

) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi.

) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася.

Обрано до складу Наглядової  Ради  черговими  Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 15.04.2011р.), обраний Головою Наглядової Ради  рiшення Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 15.04.2011р.).

 

.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вodmin AG

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН-160.3.000.235  

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

 

6.1.8. Опис

Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради:

. Здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства, а також контролю за виконанням рiшень Загальних зборiв.

. Затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання.

. Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам, а також проекту порядку розподiлу прибутку.

. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема:

) Положення про порядок створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства;

) Положення про фонди Товариства;

) Положення про персонал Товариства;

) Положення про порядок виплати дивiдендiв;

) Положення про порядок складання та реєстрацiї доручень на право представництва iнтересiв акцiонерiв у загальних зборах акцiонерiв Товариства;

) Положення про порядок складання i подачi заяв акцiонерами Товариства;

) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;

) Положення про вiдповiдальнiсть посадових осiб Товариства;

) Положення про цiннi папери Товариства;

) Положення про порядок висування кандидатур у органи управлiння Товариства;

) Положення про органiзацiю звiтностi Товариства;

) Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

) Положення про порядок погодження господарських договорiв;

) Положення про Контролерiв;

) Положення про конфiденцiйну iнформацiю;

) Положення про здiйснення закупiвель;

) Положення про премiювання;

) Положення про конфлiкт iнтересiв;

) Положення про операцiї з пов'язаними особами;

) Положення про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв;

) Положення про засади проведення кадрової полiтики Товариства;

) Положення про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.

. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

. Призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).

. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Погодження, за поданням правлiння Товариства i надання для затвердження Загальними зборами умов випуску (емiсiї) та розповсюдження акцiй Товариства.

. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

. Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

. Прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств.

. Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених законом.

. Обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння.

. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення порядку, умов та розмiру їх винагороди.

. Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництва та вiддiлень, а також здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення цих ревiзiй та перевiрок.

. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, в тому числi - у випадку систематичного (або одноразового грубого) невиконання ним рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради, прийнятих вiдповiдно до компетенцiї цих органiв, а також з iнших пiдстав, передбачених Статутом, умовами контракту та чинним законодавством.

. Прийняття рiшення про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння.

. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння як колегiального органу.

. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння та членiв Правлiння, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства.

. Затвердження органiзацiйної структури Товариства.

. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень та внесення змiн до них. Погодження поданих Правлiнням пропозицiй про призначення, звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв. Визначення умов оплати їх працi.

. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем.

. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до закону.

. Вирiшення питань про участь Товариства та/або його дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань, про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб та виходу з таких юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв та надання повноважень Головi правлiння на здiйснення вiдповiдних правочинiв вiд iменi Товариства окрiм випадкiв, передбачених законом.

Надання повноваження Головi правлiння або представнику Товариства на участь вiд iменi Товариства в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств та голосування з питань вiдчуження належних їм активiв.

. Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй).Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Правлiння Товариства щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Правлiння Товариства, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

. Прийняття рiшення про:

o вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства

o вчинення правочинiв поруки, гарантiї, застави, iпотеки, щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик,  купiвлi та продажу нерухомого майна на суму що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.  

o надання повноваження Головi правлiння на здiйснення вiд iменi Товариства вказаних вище правочинiв та на здiйснення цивiльно-правових угод, господарських операцiй, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.

. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.

. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону.

. Розгляд щоквартальних та рiчних звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.

. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду, або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.

. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

. Визначення умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з посадовими особами та членами органiв Товариства (крiм випадкiв, коли цi повноваження вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв), визначення особи та надання повноважень на їх пiдписання вiд iменi Товариства або розiрвання.

. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) призначення Контролерiв за окремими напрямами дiяльностi (внутрiшнiх аудиторiв), виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, Контролерами (службою внутрiшнього аудиту) та зовнiшнiм аудитором.

. Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, Контролерами зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.

. Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства.

. Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом.

Наглядова рада також розглядає та затверджує:

) Розмiр (нормативи) фондiв Товариства, в тому числi, розмiр фонду оплати працi.

) За поданням Правлiння, перелiки вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

Наглядова рада контролює дiяльнiсть створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалася. Обрано  до складу Наглядової  Ради  черговими  Загальними зборми акцiонерiв (Протокол вiд 15.04.2011р.).

 

.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Купцов Валерiй Володимирович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НМ 205864 21.01.2005 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчив Чернiгiвський державний  iнверситет  економiки i управлiння в 1999 р.за спецiальнiстю економiст облiк i аудит, Чернiгiвський технологiчний унiверситет в 1996р.за спецiальнiстю iнженер технолг  машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу аналiзу  планування та бюджету ВАТ "Чернiгiвавтодеталь".

6.1.8. Опис

Голова Правлiння має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати правочини вiд iменi Товариства, в межах повноважень, наданих йому цим Статутом, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради.

Головi Правлiння Товариства згiдно Статуту делегованi наступнi компетенцiї:

) Керує роботою Правлiння Товариства: скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння, визначає їх повноваження.

) Органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства.

) Представляє Правлiння на засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.

) Представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами.

) Без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства в межах, визначених цим Статутом, контрактом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, прийнятих вiдповiдно до їх компетенцiї, колективним договором з трудовим колективом Товариства, чинним законодавством України.

) Здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких не перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.;

) Виключно на пiдставi повноважень, наданих Наглядовою радою та/або Загальними зборами, вiд iменi Товариства:

- здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, надання майна Товариства для використання ними на правi власностi, правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших форм правового режиму майна, передбачених чинним законодавством, визначення виду та розмiру вкладiв, та порядку їх внесення до статутних (складених) капiталiв;

- здiйснює вiдповiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшень Наглядової ради та/або Зборiв акцiонерiв щодо вiдчуження в будь-який спосiб цiлiсного майнового комплексу або основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, передачу їх в оренду, лiзинг, заставу, управлiння;

- здiйснює правочини щодо залучення кредитних ресурсiв, iнвестицiй, надання та отримання позик;

- здiйснює цивiльно-правовi угоди, господарськi операцiї, розмiр яких перевищує 300 000 (триста тисяч) грн.;

- бере участь в роботi органiв управлiння iнших господарських товариств, зокрема в голосуваннi з питань вiдчуження належних їм активiв;

- пiдписує вiд iменi Правлiння Товариства колективний договiр з трудовим колективом.

) Призначає та звiльняє з посади, за погодженням з Наглядовою радою керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства та вiд iменi Товариства пiдписує контракти (трудовi договори) з ними (якщо iнше не встановлене Загальними зборами, Наглядовою радою та внутрiшнiми положеннями Товариства).

) В межах своїх повноважень видає довiреностi.

) Вiдкриває в установах банкiв рахунки Товариства, має право першого пiдпису.

) Затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства (в порядку, визначеному Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради).

) Приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства.

) Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку в Товариствi.

) Приймає та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства (якщо iнше не визначено Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями його органiв, а також законом), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення.

) Затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв.

) За погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) У межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Товариства.

) Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, досягнення його цiлей вiдповiдно до цього Статуту.

Голова Правлiння зобов'язаний забезпечувати базовий рiвень рентабельностi дiяльностi Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник змiни,  заступник начальника фiнансово вiддiлу,  начальник вiддiлу аналiзу господарської дiяльностi i контрольно-ревiзiйної роботи,  заступник генерального директора з економiки i управлiння, голова правлiння, перший заступник  генерального директора iз зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, заступник генерального директора з персоналу, начальник вiддiлу аналiзу, планування та бюджетiв.  Переобрано членом Правлiння-Головою Правлiння рiшенням Наглядової Ради (Протокол НР б/н вiд 15.04.2011р.). За сумiсництвом працює  на посадi голови правлiння ПрАТ "Бориспiльський автозавод", мiсцезнаходження Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Пролiски, вул. Броварська, буд. 4.

 

.1.1. Посада

Перший заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенiв Михайло Федорович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 90061 13.08.1998 Франкiвським РВ УМВС України  у Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчив Львiвський  полiтехнiчний iнститут  в 1985 р. За спецiальнiстю iнженер-механiк.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ ТВФ "Каскад".

6.1.8. Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме:

) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання.

) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства.

) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.

) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами.

) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.

) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства.

) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства.

) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством.

) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства.

) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства.

) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй.

) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства.

) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей.

) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв.

) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi.

) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.

) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору.

) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник дiльницi  по виробництву автобусiв,  заступник начальника  цеху туристичних автобусiв,  заступник начальника  виробничо-диспетчерського вiддiлу,  заступник начальника  по виробництву управлiння зовнiшньої кооперацiї,  начальник управлiння сервiсу,  начальник вiддiлу сервiсу,  начальник вiддiлу зовнiшньої кооперацiї, директор з виробництва та постачання,  начальник планово-виробничого вiддiлу, заступник директора по виробництву, директор. Переобрано членом правлiння -першим заступником Голови Правлiння рiшенням Наглядової Ради (Протокол НР б/н вiд 15.04.2011р.). Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

 

.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння з економiки i фiнансiв

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiннiченко Валентина Василiвна

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 334146 08.08.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчила Харкiвський державний  економiчний унiверситет в 1994 р. за спецiальнiстю  iнженер-органiзатор вирбництва

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

6.1.8. Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме:

) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання.

) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства.

) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.

) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами.

) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.

) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства.

) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства.

) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством.

) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства.

) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства.

) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй.

) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства.

) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей.

) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв.

) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi.

) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.

) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору.

) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник планово-економiчного бюро, начальник планово-економiчного вiддiлу,  фiнансовий директор, головний бухгалтер. Переобрано членом Правлiння- заступником Голови Правлiння з економiки i фiнансiв рiшенням Наглядової Ради (Протокол НР б/н вiд 15.04.2011р.). Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

 

.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння з технiчних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токарев Вiктор Вiкторович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 517641 22.09.1998 Новозаводським  РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчив  ЧФ Київського полiтехнiчного  iнституту в 1985р. за спецiальнiстю  iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Технiчний директор ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

6.1.8. Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме:

) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання.

) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства.

) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.

) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами.

) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.

) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства.

) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства.

) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством.

) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства.

) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства.

) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй.

) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства.

) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей.

) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв.

) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi.

) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.

) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору.

) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає.  Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад - майстер цеху,  директор, технiчний директор. Переобрано членом Правлiння- заступником Голови Правлiння з технiчних  питань рiшенням Наглядової Ради (Протокол НР б/н вiд 15.04.2011р.). Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

 

.1.1. Посада

Заступник Голови Правлiння  з матерiально-технiчного постачання

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оверченко Роман Вiкторович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 028689 17.10.1995 Чорнухинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчив Чернiгiвський державний технологiчний  унiверситет  в 2001 р. за спецiальнiстю iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу постачання ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

6.1.8. Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме:

) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання.

) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства.

) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.

) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами.

) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.

) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства.

) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства.

) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством.

) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства.

) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства.

) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй.

) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства.

) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей.

) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв.

) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi.

) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.

) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору.

) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 7рокiв. Перелiк попереднiх посад - молодший науковий спiвробiтник апаратного вiддiлу, заступник директора з  виробництва,  начальник вiддiлупостачання. Обрано членом Правлiння- заступником Голови Правлiння з матерiально-технiчного постачання рiшенням Наглядової Ради (Протокол НР б/н вiд 13.09.2011р.). Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

 

.1.1. Посада

Заступник голови правлiння  з якостi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Неговський Вячеслав Миколайович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 852387 26.09.2000 Новозаводським  ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчив  Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння за спецiальнiстю  менеджмент

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор  з виробництва ТОВ "Ланнiвський  молочний комбiнат".

6.1.8. Опис

Як член Правлiння Товариства приймає участь у вирiшеннi питань, що вiдносятья до компетенцiї Правлiння, а саме:

) Планує та органiзовує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства, органiзує та контролює їх виконання.

) Визначає полiтику що стосуються господарської дiяльностi Товариства.

) Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо надання нею повноважень на здiйснення вiд iменi Товариства дiй, пов'язаних з вiдчуженням його майна (основних засобiв та iнших необоротних активiв), в тому числi: передачi їх до статутних (складених) капiталiв iнших суб'єктiв господарювання, в оренду, лiзинг, заставу, управлiння, а також з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

) Органiзує (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.

) Складає рiчний баланс та готує звiт Товариства, виносить їх на погодження Наглядовiй радi для подальшого розгляду та затвердження Загальними зборами.

) Органiзовує кадрову роботу, розробляє, на пiдставi структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою, штатний розклад, та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.

) Подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства.

) Визначає умови оплати працi працiвникiв, якi не є посадовими особами Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв.

) Органiзацiйно забезпечує випуск та розмiщення цiнних паперiв Товариства.

) Визначає, вартiсть внесеного акцiонерами до Статутного капiталу майна, майнових та немайнових прав та виносить це рiшення на затвердження Наглядової ради Товариства, якщо iнший порядок оцiнки не встановлений Загальними зборами або чинним законодавством.

) Органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства.

) Органiзує збут продукцiї та послуг Товариства.

) Органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, здiйснення грошово-розрахункових операцiй.

) Органiзує дiловодство та веде архiв Товариства.

) Здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей.

) Органiзовує роботу створюваних навчальних закладiв для пiдготовки, перепiдготовки, переквалiфiкацiї та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

) Органiзовує роботу створюваних оздоровчих закладiв.

) Визначає та подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю Товариства.

) Розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-плани, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi.

) Забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.

) Укладає (за погодженням з Наглядовою радою) та органiзує виконання колективного договору.

) Вирiшує всi питання дiяльностi акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник виробництва,  заступник  начальника з пiдготовки виробництва, начальник вiддiлу  технiчного  контролю, заступник генерального директора,  виконавчий директор,  голова правлiння, директор з виробництва. Обрано членом Правлiння- заступником Голови Правлiння з якостi  (Протокол НР б/н вiд 27.10.2011р.). Посадова особа не працює на iнших пiдприємствах.

 

.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ральченко Ольга Михайлiвна

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 792415 07.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, закiнчила Київський автомобiльно-дорожний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль". За сумiсництвом працює  головним бухгалтером ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль".

6.1.8. Опис

Повноваження та обовязки - органiзацiя i забезпечення  облiковоъ полiтики, ведення  бухгалтерського i податкового облiку вiдповiдно до вимог законодавства.

Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом та в межах фонду заробiтної плати,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - начальник вiддiлу труда i зарплати,  начальник планово-фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер, заступник директора по економiцi i фiнансам,  директор, заступник директора фiнансового департаменту. Призначено на посаду з 15.08.2011р. наказ 261/к вiд 15.08.2011р. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах - головний бухгалтер ТОВ "Чернiгiв-Теплоцентраль", 14007 м.Чернiгiв, проспект Миру, 312., директор ТОВ "Укрконт" 14007 м.Чернiгiв, проспект Миру, 312,  заступник директора фiнансового департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

 

.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонюк Уляна Михайлiвна

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, економiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АППБ АВАЛЬ, начальник вiддiлу.

6.1.8. Опис

Як голова Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки:

- Контролює дотримання Товариством законодавства України;

- Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;

- Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року;

- Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах - ТОВ "Гелiон АНТ", директор, м. Київ, вул. Бориса Гмирi, буд. 13. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiй посад - начальник вiддiлу, директор. Обрано членом ревiзiйної комiсiї загальними зборами  (Протокол вiд 15.04.2011р.), обрано головою ревiзiйної комiсiї  (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї  вiд 15.04.2011р.).

 

.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гусев Вiктор Юрiйович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м.Донецька

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ "Begemot systems".

6.1.8. Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки:

- Контролює дотримання Товариством законодавства України;

- Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;

- Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року;

- Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.

В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi.

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 15.04.2011 Загальними зборами акцiонерiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 16. Перелiк попереднiх посад - гiрничий майсетер; директор фiлiї; директор ТОВ.

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

 

.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Дмитро Анатолiйович

.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження

 

.1.5. Освіта

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, Iнститут iнтелектуальної власностi та права

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП ТОВ "Мiжнародна консалтингова компанiя - оцiнка", директор департаменту.

6.1.8. Опис

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки:

- Контролює дотримання Товариством законодавства України;

- Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;

- Виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року;

- Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.

В звiтному роцi винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась, в т.ч. i у натуральнiй формi. Обрано членом Ревiзiйної комiсiї 15.04.2011 Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керiвної роботи - 20. Перелiк попереднiх посад - вiце-президент благодiйного фонду, директор департаменту, директор.

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор департаменту Корпорацiї "Еталон", м.Київ, вул. Миколи Кравченка, буд. 17, оф.73.

 

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Член Наглядової Ради

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

 

20.05.2008

 000

 

 000

     

Член Наглядової Ради

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

 

20.05.2008

 000

 

 000

     

Член Наглядової Ради

Вodmin AG

СН-160.3.000.235  

05.07.2010

 000

 

 000

     

Голова Правлiння

Купцов Валерiй Володимирович

НМ 205864 21.01.2005 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

             

Перший заступник Голови Правлiння

Семенiв Михайло Федорович

КА 90061 13.08.1998 Франкiвським РВ УМВС України  у Львiвськiй обл.

             

Заступник Голови Правлiння з економiки i фiнансiв

Вiннiченко Валентина Василiвна

НК 334146 08.08.1997 Чернiгiвським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

             

Заступник Голови Правлiння з технiчних питань

Токарев Вiктор Вiкторович

НК 517641 22.09.1998 Новозаводським  РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

             

Заступник Голови Правлiння  з матерiально-технiчного постачання

Оверченко Роман Вiкторович

КН 028689 17.10.1995 Чорнухинським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

             

Заступник голови правлiння  з якостi

Неговський Вячеслав Миколайович

НК 852387 26.09.2000 Новозаводським  ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

             

Головний бухгалтер

Ральченко Ольга Михайлiвна

НК 792415 07.04.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

             

Голова Ревiзiйної комiсiї

Антонюк Уляна Михайлiвна

               

Член Ревiзiйної комiсiї

Гусев Вiктор Юрiйович

ВВ 186761 06.01.1998 Ворошиловський РВ УМВС м.Донецька

             

Член Ревiзiйної комiсiї

Некрасов Дмитро Анатолiйович

     

0

       

Усього

600 000

 

 000

     

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

ТОВ "Логiстичний центр "ЕТАЛОН"

34618954

, м. Київ, вул. Кравченка17, кв. 73

20.05.2008

 000

 

 000

     

ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА"

 

, м.Київ, вул. Кравченка17, кв. 73

20.05.2008

 000

 

 000

     

Вodmin AG

СН-160.3.0

8750, Швейцарiя, м.  Гларус, Шпiцгольф, 14А

05.07.2010

 000

 

 000

     

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

600 000

 

 000

     

 

 

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

Дата проведення

15.04.2011

Кворум зборів

100

Опис

Перелiк питань що розглядалися на чергових загальних зборах

. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

. Затвердження рiчного звiту Голови правлiння ЗАТ "Чернiгiвський автозавод". Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.

. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства.

. Затвердження рiшень Наглядової ради.

. Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством.

. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2010 рiк. Затвердження рiчного  звiту, балансу i iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2010 р.

. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2010 р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2011 р.

.  Про переведення випуску акцiй товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

. Прийняття рiшення про обранняя Депозитарiя та укладання договору з ним на обслуговування емiсiї, що дематерiалiзується, затвердження умов договору. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

. Прийняття рiшення про обрання Зберiгача та укладання договору з ним про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та затвердження умов договору. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

. Про припинення дiї договору з Реєстроутримувачем та встановлення дати припинення ведення реєстру та дати припинення здiйснення операцiй Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

.Затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

. Визначення способу персонального повiдомлення кожного власника акцiй про дематерiалiзацiю випуску акцiй та призначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження здiйснити персональнi повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення, здiйснювати iншi дiї щодо забезпечення проведення процедури дематерiалiзацiї. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства та його найменування.

. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення його у новiй редакцiї.

. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.

. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Наглядової ради.

. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Правлiння, дострокове припинення контракту з ним та членiв Правлiння.

Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї.

. Про утворення Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу, обрання її членiв, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

. Про утворення Виконавчого органу. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi.

. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Надання вiдповiдних повноважень Наглядовiй радi.

. Затвердження положень: "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю", у вiдповiдностi з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.

. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Кодексу.

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi.

. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

. Про обрання лiчильної комiсiї наступних загальних зборiв товариства.

. Про створення фiлiй Товариства в Одеськiй областi та в iнших регiонах, та затвердження положень про них.

. Про припинення Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський автозавод", шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський автозавод".

. Про обрання комiсiї з припинення шляхом перетворення.

. Про порядок i строки припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвський автозавод".

. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй в акцiонерiв, якi не голосувала за прийняття рiшення про припинення (реорганiзацiю) Товариства.

Пропозицiї  про внесення змiн до перелiку питань порядку денного не надходили. Питання 1-27 порядку денного розглянутi по сутi, питання 28-32 залишенi без розгляду. Рiшення прийнятi одноголосно 100% голосуючих голосiв, результати голосування з питань порядку денного вiдображенi у протоколах лiчiльної комiсiї.

 

Пропозицiї  про внесення змiн до перелiку питань порядку денного не надходили.

 

Результати розгляду питання порядку денного:

По першому питанню прийняли рiшення:

) Обрати:

а) Головою Зборiв -   Некрасова  Дмитра Анатолiйовича;

б) Секретарем Зборiв - Левченко Олену Володимирiвну.

) Покласти повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв на ТОВ "Сервiс-Реєстр" в особi його Директора Лукошиної Марiї Вадимiвни.

По другому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити рiчний Звiт Голови правлiння ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.

. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2011-й рiк.

По третьому питанню Прийняли рiшення:

. Затвердити звiт Наглядової ради ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" та визнати її роботу задовiльною.

По четвертому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити всi рiшення, прийнятi Наглядовою радою ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" в звiтному перiодi та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства.

По п'ятому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити всi Договори (угоди), укладенi ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" в звiтному перiодi та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства.

По шостому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" про проведену роботу за звiтний перiод та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.

. Затвердити рiчний звiт, баланс та iншi форми бухгалтерської звiтностi ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" за 2010 рiк.

По сьомому питанню прийняли рiшення:

. Визначити порядок покриття збиткiв ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" за результатами роботи у 2010 роцi.

. Визначити плановi нормативи розподiлу прибутку на 2011-й рiк; у разi отримання прибутку.

По восьмому питанню прийняли рiшення:

) Реквiзити емiтента

- Повне найменування:  Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський автозавод".

- Скорочене найменування: ЗАТ "ЧАЗ"

- Iдентификацiйний код за ЄДРПОУ:  32601556

- Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:

. серiя:  АОО  

. номер: № 102693

. орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради

. номер запису до ЄДР: 1 064 120 0000 002086

. дата проведення державної реєстрацiї:  21.08.2003 р.

- Мiсцезнаходження: 14007, м. Чернiгiв, пр-т. Миру, 312

- Телефон, факс: (0462) 610-146

- Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Голова правлiння Купцов Валерiй Володимирович.

) Реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:

- Вид цiнного паперу (iз зазначенням типу): акцiї простi iменнi

- Дата реєстрацiї: 18 листопада 2003р.

- Орган, що видав свiдоцтво: Чернiгiвське територальне Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

- Реєстрацiйний номер випуску: 19/24/1/03

- Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв UA: UA 2401921000

- Номiнальна вартiсть акцiй даного випуску (грн.): 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок)

- Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску (штук): 600 000 (шiстьсот тисяч) штук

- Загальна номiнальна вартiсть даного випуску (грн): 600 000, 00 (шiстьсот тисяч гривень нуль копiйок) грн.

- Форма випуску цiнних паперiв: документарна.

) Реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:

- Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".

- Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711

- Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю:

. Серiя А00 № 020227

. Номер запису 1 074 105 0001010655

. Дата проведення державної реєстрацiї 17.05.1999 р.

. Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.

- Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3

- Телефони контактної особи: (044) 279-10-78

- Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку -депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: лiцензiя видана ДКЦПФР, номер лiцензiї - АВ №189650 вiд 19.09.2006р. Дата початку термiну дiї лiцензiї - 19.09.2006р., дата закiнченя термiну дiї лiцензiї - 19.09.2016р.

) Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:

- Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Iнiциатива".

- Мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/ Iгорiвська,10/5, лiт "а"

- Телефони контактної особи: (044) 428-76-28 Синякiн Денис Вiкторович,  директор

- Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31113268

- Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю:

. Серiя:  АО1 № 257282

. Номер запису: 1 070 107 0007 000449

. Дата проведення державної реєстрацiї: 28.08.2007р.

. Орган, що видав свiдоцтво: Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.

- Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної  дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, номер лiцензiї -  серiя АВ, номер № 362449, дата видачi 02.10.2007 р., дата початку термiну дiї - 02.10.2007 р., дата закiнчення термiну дiї лiцензiї - 02.10.2012 р.

) Припинення обслуговування випуску цiнних паперiв у документарнiй формi:

Уповноважити Наглядову раду забезпечити:

- опублiкуваня в офiцiйному друкованому виданнi повiдомлення про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв та повiдомлення про це кожного акцiонера, зареєстрованого в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, у спосiб, визначений при прийняттi рiшення про дематерiалiзацiю;

- подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документiв для замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування;

- припинення обслуговування випуску цiнних паперiв у документарнiй формi у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за випуском що дематерiалiзується, у термiн протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування (датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру);

- укладення в порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з обраним депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, з наступним вiдкриттям рахунку в цiнних паперах емiтента в цьому депозитарiї та укладення договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам з обраним зберiгачем та зарахування на них акцiй, на пiдставi договору з емiтентом та переданого зберiгачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, протягом двох мiсяцiв з дати передачi реєстру;

- депонування глобального сертифiката в обраному депозитарiї та надання йому необхiдних розпоряджень та iнших документiв вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що здiйснюється протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування;

- передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача на дату, визначену спiльно емiтентом, реєстратором та зберiгачем, але протягом трьох робочих днiв з дати припинення ведення реєстру;

- зберiгання вiдповiдно до законодавства реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного на дату припинення ведення системи реєстру, та iнших документiв.

Прийняли рiшення:

. Перевести у бездокументарну форму iменнi цiннi папери Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський автозавод", випущених у документарнiй формi;

. Затвердити рiшення про дематерiалiзацiю;

. Направити акцiонерам персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю шляхом надiслання простих поштових повiдомлень.

По дев'ятому питанню прийняли рiшення:

.Укласти договiр на обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзуються з Вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" та затвердити умови договору.

По десятому питанню прийняли рiшення:

. Укласти договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується iз Зберiгачем Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Iнiциатива", код за ЄДРПОУ: 31113268 та затвердити умови договору

По одинадцятому питанню прийняли рiшення:

. Припинити дiю договору на ведення реєстру № 45-2004 вiд 18.02.2004 року укладеного з ТОВ "Сервiс-рееєстр", код за ЄДРПОУ: 30434759.

. Встановити дату припинення ведення реєстру - 10 робочих днiв вiд дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.

По дванадцятому питанню прийняли рiшення:

. Акцiонери Товариства протягом мiсяця з дати депонування глобального сертифiката зобов'язанi повернути Товариству належнi їм сертифiкати акцiй обраним ними шляхом:

а) особистого надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства;

б) шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) на поштову адресу Товариства з вкладенням сертифiкату акцiй ЗАТ "Чернiгiвський автозавод".

При наданнi особою, сертифiката акцiй безпосередньо, перевiряється документ, який iдентифiкує дану особу та оформляється вiдповiдний двостороннiй акт приймання та передавання.

При наданнi особою, сертифiката акцiй шляхом надсилання поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, Товариство протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати отримання сертифiката акцiй таким шляхом, зобов'язано надiслати особi, яка надає сертифiкат акцiй, повiдомлення про вилучення сертифiката акцiй.

Вiдповiдальною особою за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ЗАТ "Чернiгiвський автозавод" призначити Голову правлiння Купцова Валерiя Володимировича, тел. (0462) 610-146.

Поштова адреса: 14007, м. Чернiгiв, пр-т. Миру,312

Знищення вилучених сертифiкатiв акцiй здiйснюється у паперорiзальнiй машинi або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. До акту додається реєстр знищення сертифiкатiв акцiй, який є невiд'ємною частиною акта, що має мiстити iнформацiю щодо iндивiдуальних ознак знищених сертифiкатiв (серiї, номера, наскрiзного номера).

Знищення сертифiкатiв акцiй здiйснюється комiсiєю у кiлькостi не менше трьох осiб. Склад комiсiї затверджується Головою правлiння Товариства.

По тринадцятому питанню прийняли рiшення:

. Не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми випуску у бездокументарну форму, та про змiну найменування акцiонерного товариства, акцiонерам, згiдно з реєстром на дату проведення зборiв (дата складання реєстру), уповноваженими особами будуть надiсланi персональнi письмовi повiдомлення, шляхом надiслання простих поштових повiдомлень з розкриттям вiдомостей про:

- реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми випуску, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю;

- iнформацiю про те, що пiдтвердженням права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого в зберiгача цiнних паперiв;

- iнформацiю про реєстроутримувача, який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

- реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю;

- реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй;

- дату припинення ведення реєстру;

- застереження про те, що пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзований, не здiйснюється;

- iнформацiю про потребу укладення власником акцiй договору про вiдкриття рахунку в цiнних паперах зi зберiгачем;

- iнформацiю про право власника цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостiйно знерухомити належнi йому акцiї в обраного ним зберiгача.

По чотирнадцятому питанню прийняли рiшення:

. Змiнити тип товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

. Змiнити найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД".

По п'ятнадцятому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства -  "Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" , що пов'язана iз внесенням до Статуту усiх необхiдних змiн, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", якi у тому числi пов'язанi iз змiною типу та найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД", а також виконанням iнших вимог Закону.

По шiстнадцятому питанню прийняли рiшення:

. Надати повноваження Купцову Валерiю Володимировичу, паспорт серiї НМ № 205864, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 21.01.2005 року, що проживає за адресою: м. Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 47, кв. 44, iдентифiкацiйний код 2081303632 на пiдписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" в новiй редакцiї.

. Надати повноваження Купцову Валерiю Володимировичу здiйснити всi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту (в новiй редакцiї ), а також вчиненням iнших дiй та отриманням всiх iнших необхiдних документiв, пов'язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом "Про акцiонернi товариства" (з правом передоручення третiм особам).

По сiмнадцятому питанню прийняли рiшення:

. Вiдкликати Наглядову раду Товариства  у складi її членiв-юридичних осiб:

) ЗАТ "БОРИСПIЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД";

) ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА";

) ТОВ "ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕТАЛОН".

По вiсiмнадцятому питанню прийняли рiшення:

. Вiдкликати Правлiння Товариства та достроково припинити повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння.

По дев'ятнадцятому питанню  прийняли рiшення:

. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства та достроково припинити повноваження її членiв.

По двадцятому питання прийняли рiшення:

. Утворити Наглядову раду Товариства  в кiлькостi трьох осiб.

. Обрати до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" наступних акцiонерiв:

) Акцiонерне товариство "Bodmin AG";

) ТОВ "БОДМIН-УКРАЇНА";

) ТОВ "ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕТАЛОН"

. Встановити, що на перiод до державної реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" обрана Наглядова Рада Товариства дiє як Наглядова Рада  Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський автозавод".

.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмiр їх винагороди.    5. Обрати Купцова Валерiя Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

По двадцять першому питанню прийняли рiшення:

. Утворити ПравлiнняТовариства, як колегiальний виконавчий орган Товариства.

. Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства: визначати структуру та обрати Голову i членiв Правлiння Товариства, визначати термiн здiйснення повноважень членiв Правлiння, затверджувати умови контрактiв, якi укладатимуться з ними, встановлювати розмiр їх винагороди, визначати особу, уповноважену на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння.

. Встановити, що на перiод до державної реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" обране Правлiння  дiє як Правлiння  Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський автозавод".

По двадцять другому питанню прийняли рiшення:

. Утворити Ревiзiйну комiсiю Товариства  в кiлькостi трьох осiб:

. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:

) Антонюк Уляна Михайлiвна;

) Некрасов Дмитро Анатолiйович;

) Гусєв Вiктор Юрiєвич.

.  Встановити, що на перiод до державної реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" обрана Ревiзiйна  комiсiя  дiє як ревiзiйна комiсiя Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський автозавод".

. Членам Ревiзiйної комiсiї обрати з їх числа Голову Ревiзiйної комiсiї.

. Надати повноваження Наглядовiй радi затверджувати умови договорiв, що укладаються з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, а також визначати особу, уповноважену на їх пiдписання вiд iменi товариства.

По двадцять третьому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити наступнi Положення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД": "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю", у вiдповiдностi з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту в новiй редакцiї.

. Датою набуття чинностi вищезазначених положень вважати дату державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.

. Надати повноваження Некрасову Д.А. - Головi зборiв та Левченко О.В. - секретарю зборiв на пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства

По двадцять четвертому питанню прийняли рiшення:

. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД".

. Надати повноваження Бутку Володимиру Iвановичу на пiдписання Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.

По двадцять п'ятому питанню прийняли рiшення:

. Попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства для залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi на загальну суму у еквiвалентi до 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) грн.;

. Надати повноваження щодо пiдписання правочинiв головi колегiального Виконавчому органу товариства, у вiдповiдностi до затвердженої нової редакцiї Статуту за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

По двадцять шостому питанню прийняли рiшення:

. Попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

По двадцять сьомому питанню прийняли рiшення:

. Утворити Лiчильну комiсiю в кiлькостi трьох осiб:

. Обрати до складу Лiчильної комiсiї:

) Лукошину М.В.;

) Некрасова Д.А.;

) Левченко О.В.

. Затвердити умови Договору на виконання повноважень Лiчильної комiсiї.

По двадцять восьмому питанню прийняли рiшення:

. Питання залишити без розгляду.

По двадцять дев'ятому питанню прийняли рiшення:

. Питання залишити без розгляду.

По тридцятому питанню прийняли рiшення:

. Питання залишити без розгляду.

По тридцять першому питанню прийняли рiшення:

. Питання залишити без розгляду.

По тридцять другому питання прийняли рiшення:

. Питання залишити без розгляду.

 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Iнiцiатива"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31113268

Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул.П.Сагайдачного/Iгоревська,б10/5А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 362449

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.10.2007

Міжміський код та телефон

0444287628

Факс

0444287628

Вид діяльності

депозитарної дiяльностi зберiгача

Опис

Зберiгання ЦП  на рахунках валсникiв, Договiр 901320/3- Д/Е вiд 26.05.2011р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул.Б.Гринченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

депозитарна дiяльность депозитарiя

Опис

Обслуговування  випуску цiнниїх паперiв емiтента та надання повязаних iз веденням реєстру, Договiр Е-3727 вiд 17.05.2011р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

 

Аудиторська  фiрма "Сервiс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32205930

Місцезнаходження

04209, м. Київ, вул.Героїв Днiпра, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3090

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

0445012641

Факс

0445012641

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Проведення аудиторської перевiрки Товариства.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30434759

Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул.М. Кравченка,17, оф. 73

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 399168

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.08.2010

Міжміський код та телефон

0444686922

Факс

0444686922

Вид діяльності

депозитарна дiяльностi реєстратора

Опис

Зобов'язання лiчiльної комi сiї на загальних зборах Договiр №45-2004 вiд 18.02.2004р.

 

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

                 

18.11.2003

/24/1/03

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA2401921000

Іменні прості

Документарна Іменні

 

 000

 000

 

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво  про реєстрацiю випуску акцiй №19/24/1/03 дата реєстрацiї 18.11.2003 р., видане Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважається таким, що втратило чиннiсть.

24.05.2011

/24/1/11

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000122790

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

 

 000

 000

 

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво  про реєстрацiю випуску акцiй №31/24/1/11 дата реєстрацiї 24.05.2011 р., видане Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства, вважається таким, що втратило чиннiсть.

24.05.2011

/24/1/11

Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000122790

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

 

 000

 000

 

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво  про реєстрацiю випуску акцiй №31/24/1/11 дата реєстрацiї 24.05.2011 р., видане 19.01.2012 р. Чернiгiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз змiною найменування Товариства.

 

 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський автозавод" є правонаступником Закритого  акцiонерного товариства", заснованого на пiдставi Установчого Договору про створення ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" вiд 22 липня 2003 року шляхом об'єднання майна, майнових прав, грошових коштiв, пiдприємницької дiяльностi Засновникiв (Акцiонерiв) для здiйснення  господарської  дiяльностi  на основi  повного господарського розрахунку, самофiнансування та самоокупностi i зареєстрованого виконавчим комiтетом Чернiгiвської мiської ради, розпорядження № 353-р вiд 21.08.03 р.На час створення основними видами дiяльностi товариства були  виробництво автомобiльного транспорту, ремонт  вантажних, легкових автомобiлiв та автобусiв.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Внутрiшньорганiзацiйна структура мiстить  основнi  виробничi пiдроздiли з виробництва  готової продукцiї та її складникiв ( виробничi цехi, дiльницi), вiддiли з  безпосереднього забезпечення та супроводу  основного виробництва, а також  вiддiли забезпечення  адмiнiстративно та iншої господарської дiяльностi. Пiдприємство вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств не має.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана система бухгалтерського, податкового облiку та фiнансової звiтностi товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV, дiючим положенням(стандартам) бухгалтерського облiку.

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний виробничий

Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО

Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - фiнансовi iнвестицiї вiдображаються  в облiку за собiвартiстю.

 

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)  

щодо  фiнансової звiтностi  Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" за 2011 рiк

 

.2.  Для подання адресатам:

- власникам цiнних паперiв;

- керiвництву емiтента;

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

.3  Вступний параграф

.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента

Найменування -Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ-32601556

Органiзацiйно-правова форма-Приватне акцiонерне товариство

Мiсцезнаходження юридичної особи-14007 Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, просп. Миру, буд. 312

Телефон-53338

Державна реєстрацiя-вiд 21.08.2003 р.

Остання реєстрацiя змiн до установчих документiв-№ 1 064 120 0000 002086 вiд 24.11.2011р., серiя ААВ №257669

Орган, що здiйснив реєстрацiю-Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради

Види дiяльностi-34.10.0 Виробництво автомобiлiв

.10.2 Роздрiбна торгiвля автомобiлями

.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

Керiвник-Купцов Валерiй Володимирович

 

.3.2. Опис аудиторської перевiрки

Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року "Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських  операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.

Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" ,706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть".

Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах.

Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть.

 

.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв

Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб'єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин.

 

.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi

На аудитора покладається вiдповiдальнiсть - за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 "Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту".

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА

На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв  обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно  до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть.

Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року.

В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 22-1 вiд 14.03.2011року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С "Предприятие" версiя 7.7.

 

.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку

Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.

Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку.

 

.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку

На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв  обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно  до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть.

Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року.

 

.6.3. Модифiкований аудиторський висновок

Ми висловлюємо умовно-позитивну  думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв  дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД", станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV.

 

.6.4. Модифiкована аудиторська думка

Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина:

- обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження.

 

.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть

Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 7599 тис. грн.  вiдповiдно до МСА 320"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень - МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту".

Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570  "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi  аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.

Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".

 

.7. Iнша допомiжна iнформацiя

Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв  та малоцiнних необоротних матерiальних активiв.

На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає:

первинна                                   - 59062 тис. грн.,

залишкова                                 - 50560 тис. грн.,

знос                                             - 8502 тис. грн.   

Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом згiдно встановленого строку корисного використання об'єкта основних засобiв та по окремим об'єктам ОЗ -  виробничим методом. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються у розмiрi  - 6340 тис. грн.  

На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються  нематерiальнi активи, вартiсть яких складає:

первинна                                                                      - 5240 тис. грн.,

залишкова                                                                    - 17 тис. грн.,

накопичена амортизацiя                                             -5223 тис. грн.  

При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8.

Облiк фiнансових iнвестицiй

Фiнансовi iнвестицiї - активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються у розмiрi - 60 тис. грн.  

Запаси

Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства  станом на 31.12.2011р. становить:

- виробничi запаси -  тис. грн.;

- незавершене виробництво -  тис. грн.;

- готова продукцiя -  тис. грн.

Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО - 9 "Запаси" та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.

Дебiторська заборгованiсть

Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить:

- За роботи, товари, послуги  - 11258 тис. грн.;

- З бюджетом                                                                                   - 1 тис. грн.;

- За виданими авансами                                                                 - 7591 тис. грн.;

- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                   - 8628 тис. грн.

Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку  балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Iншi оборотнi активи становлять 1548 тис. грн.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання

Визначення, облiк та оцiнка зобов'язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 "Зобов'язання". Зобов'язання вiдображається у балансi Товариства  за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов'язання облiковуються - 130649 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов'язання становлять:

. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги - 24778 тис. грн.

. Поточнi зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом - 147 тис. грн.;

- з одержаних авансiв - 4 тис. грн.;

- зi страхування - 275 тис. грн.;

- з оплати працi - 565 тис. грн.

. Iншi поточнi зобов'язання -1553 тис. грн.

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов'язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал

Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 "Власний капiтал". Власний капiтал має наступну структуру:

Статутний капiтал

Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" (надалi - Товариство) 600 000 (шiстсот тисяч) гривень 00 копiйок, подiлений на 600 000 (шiстсот тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №31/24/1/11 вiд 24.05.2011р.

Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" у розмiрi 600 000 (шiстсот тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р.

З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб'єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку "Статутний капiтал" облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 "Статутний капiтал" перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення  не випускаються.

Неоплачений капiтал

Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р.  неоплачений капiтал не облiковується.

Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку

Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО - 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2011 р. становить 2058 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено.

 

Аналiз показникiв фiнансового стану

Показники фiнансового стану Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД"  станом на 31.12.2011р.

. Показник

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства

К1 = Грошовi кошти (ряд230-240):(IV роздiл пасиву)

Станом на 31.12. 2011 р.

,08

Нормативне значення

,25-0,5

 

. Показник

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi

Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства

К2 = (П роздiл активу): (IV роздiл пасиву)

Станом на 31.12. 2011 р.

,34

Нормативне значення

,0-2,0

 

. Показник

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi

Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства

К3 = (I роздiл пасиву): (Всього по активу)

Станом на 31.12. 2011 р.

,00

Нормативне значення

,0-2,0

 

. Показник

Коефiцiєнт покриття зобов'язань

Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства

К4 = (Ш роздiл пасиву + IV роздiл пасиву) : (I роздiл пасиву)

Станом на 31.12. 2011 р.

,00

Нормативне значення

,5-1,0

 

. Показник

Коефiцiєнт рентабельностi активiв

Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства

К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)

Станом на 31.12. 2011 р.

,02

Нормативне значення

,10

 

Для економiчної оцiнки фiнансового стану Приватне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД", за 2011 рiк використовувався Баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31.12.2011р. та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк.

Аналiз та оцiнка показникiв фiнансової стабiльностi проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фiнансового аналiзу з використанням економiчних методiв, що не суперечать дiючому законодавству.

Аудитором були розглянутi наступнi показники:

. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi має низьке значення i його показник свiдчить про те, що короткостроковi зобов'язання пiдприємства не можуть бути швидко погашенi лiквiдними коштами.

. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - його показники мають високе значення, що свiдчить про те, що пiдприємство має достатньо коштiв для своєчасного погашення своїх поточних боргiв

. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi товариства нижче нормативного значення, що свiдчить про те, що у фiнансуваннi активiв частка залученого капiталу бiльше нiж власного.

. Коефiцiєнт покриття зобов'язань свiдчить про те, що у пiдприємства фiнансова стабiльнiсть забезпечується в цiлому залученими коштами.

. Коефiцiєнт рентабельностi активiв менше нормативного значення.

К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)= 0,02.

В цiлому, проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати  економiчний стан Товариства  як позитивний.

 

.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв

З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".

Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює -5983 тис. грн., тобто є меншою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 600 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує не вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.

 

.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")

Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.

 

.7.3.  Виконання значних правочинiв

Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв  вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

Вiдкритих судових справ - нема

Тяганини з податковою - нема.

Невиконаних угод - нема.

Заборгованостi бiльше 3-х рокiв - нема.

На кiнець звiтного перiоду постановленi судовi рiшення  по справах в  яких товариство  виступало як  позивач:

Дата вiдкриття провадження у справi - 02.11.2011р.

Сторони - ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" -ДПI у м.Чернiгiовi

Змiст та розмiр позовних вимог - скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 30 червня 2011 року № 0003082320  на суму 982, 5 тис грн.

Найменування суду, в якому розглядалась справа - Чернiгiвський окружний адмiнiстративний суд,

Поточний стан розгляду - постановою Чернiгiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 21.12.11 р. позов ПрАТ ЧАЗ задоволений.

Дата вiдкриття провадження у справi - 07.12.2011р.

Сторони - ПраТ "Чернiгiвський автозавод" -ДПI у м.Чернiгiовi

Змiст та розмiр позовних вимог - скасування податкових повiдомленнь-рiшеннь вiд 14 листопада  2011 р. №0005432320  на суму 8 133,724 тис грн. i податкового повiдомлення-рiшення вiд 14 листопада 2011 р. № 0005432320 на суму  10,409 тис. грн.

Найменування суду, в якому розглядалась справа - Чернiгiвський окружний адмiнiстративний суд,

Поточний стан розгляду - постановою Чернiгiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 26.12.11 р. позов ПрАТ ЧАЗ задоволений.

 

.7.4. Стан корпоративного управлiння

Органи управлiння товариством

Вiдповiдно до Статуту (редакцiя вiд  24.11.2011р.) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:

Загальнi Збори;

Наглядова Рада;

Правлiння, Голова правлiння.

Органiзацiйна структура товариства

Основною дiяльнiстю ПрАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" є виробництво автомобiлiв (автобусiв). Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi  на власнiй земельнiй дiлянцi та частково на орендованих площах.               .

Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою м.Чернiгiв, про.Миру,312.               

ПрАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" входить до складу корпорацiї "Еталон".

Корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД" здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до Статуту.

Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувало для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища").

 

.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi")

Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:

- виконанi процедури  по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом;

- проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду  для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання  протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду;

- використовували комп'ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй;

- здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп'ютера;

- отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом;

- проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї.

.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Найменування-Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ"

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ-32205930

Дата державної реєстрацiї-23.10.2002р.

Орган, що здiйснив реєстрацiю-Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя

Мiсцезнаходження-04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41

Телефон (факс)-(044) 501 26 41

Поточний рахунок-2600130184

МФО-300755

Назва банку-Фiлiя АТ БАНКУ "МЕРКУРIЙ" в м. Києвi

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв-№ 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р.

(термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7)

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв-Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р.

Директор-Красiльнiков Костянтин Рудольфович

Сертифiкат аудитора-Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р.

 

.9 Дата та номер договору на проведення аудиту

Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 29/03 вiд 29.03.12 року в офiсi Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41.

 

.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту

Початок проведення перевiрки - 29 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено - 04 квiтня 2012 року. Дата видачi висновку - 04 квiтня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника.

.11 Директор Аудиторської

Фiрми "Сервiс-Аудит"                                                                         Красiльнiков К.Р.   

.12                                                                         М.П.                                                                       

.13 04 квiтня 2012 року    м. Київ

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основною продукцiєю, що випускається  пiдприємством являються машинокомплекти,  автобуси рiзних моделей i  їх модифiкацiй, тролейбуси,  здiйснюється їх продаж,  органiзацiя гарантiйного  та пiслягарантiйного обслуговування.

Виробництво основної  продукцiї  провадиться  в межах орiєнтовного рiчного плану  виробництва, що коригується з врахуванням поточних короткострокових  планiв випуску  основної продукцiї,  що залежать  вiд загальних  тенденцiй на ринку продажу   продукцiї, замовлень покупцiв. При повному навантаженi   виробничi потужностi дозволяють  випускати  до  2000 автобусiв i  240 тролейбусiв на рiк. На даний час ступiнь  завантаженiсть виробничих потужностей становить не бiльше  30%.  Певної залежностi вiд  сезонних змiн виробництво не має.

Основними ринками збуту  продукцiї являються  ринки України, основними  покупцями є ПрАТ "Бориспiльський автозавод",  приватнi перевiзники  в сферi  пасажироперевезень,  органiзацiї (пiдприємства) у сферi державних органiв управлiння  (мiнiстерств, вiдомств), Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi iз нестабiльнiстю ринкiв продажу, вiдсутнiстю банкiвського кредитування  приватних перевiзникiв,  вiдсутнiстю  стабiльного державного або мiсцевого фiнансування  програм щодо  закупiвлi  автобусiв  для державних або мiсцевих  потреб.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi полягають у зменшеннi  капiталоємкостi виробництва, проведеннi гнучкої цiнової полiтики,  пiдвищення якостi готової продукцiї, розширення модельного ряду виробництва,  у пошуку  нових ринкiв збуту, пошуки можливостей щодо зменшення вартостi матерiальної складової  в собiвартостi виробництва одиницi продукцiї, зменшення трудомiсткостi виробництва.   

Створення готової продукцiї вiдбувається на етапах  технологiчно-виробничих процесiв - вiд  створення КД та  технологiчної снастки до самостiйного виготовдення  кузова,  елементiв  кузову,   iнших   деталей, фарбування, складання та оздоблення,перевiрки якостi готової продукцiї, тощо.Зазначенi процеси виконуються з використанням як напiвфабрикатiв власного виробництва так i покупних комплектуючих зовнiшнiх постачальникiв, в тому числi  i закордонних. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання  становить  не бiльше  1-2.

Товариства займає  одну з  ведучих  позицiй на  ринку з виробництва  машинокомплектiв автобусiв,   автобусiв малого, середнього та великого класу, i  за рахунок рiзноманiтних   чинникiв  складає гiдну  конкуренцiю iншим  вiдчизняними, а також окремим iноземним виробникам   продукцiї  вiдповiдного напрямку.

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти  рокiв товариство не вiдчужувало активiв значної вартостi третiм особам. За звiтний перiод   придбано активiв та проiнвестовано на виробничi потреби  на суму  бiльше 130 000,00 грн. В перспективi товариство  також планує здiйснювати iнвестицiї  з метою технiчного переоснащення (оновлення ), модернiзацiї виробництва.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основне виробництво  здiйснюється   на  власних  виробничих площах  iз використанням основних засобiв емiтента на  власнiй земельнiй дiлянцi iз усiм необхiдним iнженерним забезпеченням за адресою: Чернiгiв, проспект Миру, 312. Обладнання  що використовується в виробничому процесi  становить бiльше 160  одиниць, розмiщується  у  виробничих цехах та дiльницях (заготiвельний цех, кузовний цех, складальний цех, малярний цех),площею понад 39 000 м.кв., Частково виробничi потужностi (частина виробничої дiльницi, транспортний цех, дiльниця нестандартного обладнання)  розмiщенi на орендованих плащах за адресою: Чернiгiв, проспект Миру, 312. На кiнець звiтного перiоду ступiнь використання обладнання -орiєнтовно 30%________

Продаж готової продукцiї здiйснюється особисто або через дилерську мережу по Українi, гарантiйне  i пiслягарантiйне  супроводження здiйснюється особисто на  власних виробничих потужностях  та   в мережi сертифiкованих СТО  по Українi.

Екологiчнi чинники, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi.

Протягом звiтного перiоду окремих  значних правочинiв,  з ринковою вартiстю майна або послуг вiд 10 до 25 вiдчссоткiв вартостi активiв  за даними  попередньої рiчної звiтностi товарства, не було. Загалом  обсяг iнвестицiй у розвиток виробництва  за 2011 рiк   склав бiльше 11 000,0 тис грн.

Реалiзацiя планiв капiтального будiвництва, щодо розширення або удосконалення основних засобiв  та очiкуване зростання виробничих потужностей в  майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд  економiчних факторiв загального хааратеру,  безпосередньо  впив на якi пiдприємство не має.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та iншi фактори: поглиблення iнфляцiйних процесiв; зниження капiталоємностi грошових ресурсiв; витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень; нестабiльнiсть податкового законодавства, вiдсутнiсть банкiвського кредитування приватних покупцiв готової продукцiї; нестабiльнiсть бюджетного фiнансування, недосконалiсть  процедур у сферi державних закупiвель.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод за порушення в сферi сплати податкiв та  зборiв  обовязкового державного страхування сплачено штрафних санкцiй,  всього на суму 14 208,39 грн.

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства  здiйснюється за рахунок власних коштiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб  являється мiнiмально достатньою. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента  полягають, в тому числi  у проведеннi держорганми  належної  державної полiтики (в соцiальнiйо-економiчнiй, податковiй, iнших сферах суспiльного життя) що  призведе до  активiзацiї ринкiв продажу продукцiї та сприятиме   пiдвищенню обертаємостi грошових коштiв, створенню необхiдних умов для  виконання зобов'язань пiдприємства перед постачальниками, кредиторами, бюджетом, позабюджетними централiзованими фондами iз сплати податкiв та платежiв.

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець  звiтного перiоду укладенi, але ще не виконанi договори (контракти), якi мали б значний вплив на  стан  економiчного розвитку пiдприємств, та данi щодо очiкуваних  вiд  них  прибуткiв,  вiдсутнi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi  полягає в подальшому випуску iснуючого модельного ряду автобусiв i троллейбусiв рiзної пасажиромiсткостi i призначення,  якi вiдповiдають сучасним вимогам надiйностi, довговiчностi, безпеки, комфорту та естетичностi. З метою реалiзацiї  цього завдання проводитиметься робота у напрямку поглиблення сталих кооперацiйних зв'язкiв, пошуку нових економiчно вигiдних зв'язкiв з постачальниками продукцiї, що використовується  в промисловому виробництвi  моторних транспортних засобiв,    у чiткому дотриманнi технологiчних процесiв,  придiленнi  уваги якостi випускаємої продукцiї, а також матерiальних ресурсiв, якi надходять на пiдприємство, стану технологiчного устаткування i iнструменту, покращення умовам виробництва, пакування, зберiгання, завантаження i транспортування продукцiї, сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв i iнструментiв, проведимуться маркетинговi дослiдження в  сферi реалiзацiї продукцiї автомобiлебудування,  рекламнi акцiї для створення  позитивного iмiджу  пiдприємства -виробника якiсної  продукцiї вiдповiдного классу та здiйснюватиметься   участь в  спецiалiзованих виставках  (автосалонах), в тому числi i мiжнародних  для популяризацiї з метою презентацiї презентацiї автобусiв  модельного ряду пiдприємства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Пiдприємство має достатню технiчну, конструкторську, технологiчну документацiю, технологiчне обладнання, квалiфiкований персонал задля  випуску автобусiв вже  iснуючого модельного ряду,  а також для  освоєння  нових моделей i модифiкацiй високої якостi якiсної  продукцiї .

За звiтний рiк сума витрат на створення  конструкторсько-технологiчної документацiї, технологiчної оснастки,   модернiзацiю, закупку обладнання склала  бiльше  4800,0 тис.грн.

 

 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Вiдкритi  судовi провадження  по справах в  товариство  виступає позивачем:

 

Дата вiдкриття провадження у справi - 02.12.2011 р.

Сторони - позивач ПраТ "Чернiгiвський автозавод" - вiдповiдач ДПI у м.Чернiговi

Змiст та розмiр позовних вимог - скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 30 червня 2011 року № 0003082320  на суму 982, 5 тис грн.

Найменування суду, в якому розглядається справа -  рiшенням Чернiгiвського окружного адмiнiстративного суду позов задоволений.

Поточний стан розгляду - постановою Київського  апеляцiйного  окружного адмiнiстративного суду вiд 10.04.12р.  апеляцiйна  скарга ДПI вiдхилена, а   рiшення Чернiгiвського окружного адмiнiстративного суду залишено  без змiн.

 

Дата вiдкриття провадження у справi - 07.12.2011р.

Сторони - позивач ПраТ "Чернiгiвський автозавод" - вiдповiдач ДПI у м.Чернiговi

Змiст та розмiр позовних вимог - скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 14 листопада  2011 р. №0005432320  на суму 8 133,724 тис грн. i податкового повiдомлення-рiшення вiд 14 листопада 2011 р. № 0005432320 на суму  10,409 тис. грн.

Найменування суду, в якому розглядається справа - рiшенням Чернiгiвського окружного адмiнiстративного суду позов задоволений.

Поточний стан розгляду -  вiдкрите  апеляцiйне провадження в Київському апеляцiйному окружному судi  за скаргою ДПI.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя вiдсутня.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

44 318

 042

 

 598

 926

 640

 будівлі та споруди

28 696

 622

   

 696

 622

 машини та обладнання

8 091

 245

   

 091

 245

 транспортні засоби

1 379

 538

   

 379

 538

 інші

6 152

 637

 

 598

 760

 235

2. Невиробничого призначення:

20

         

 будівлі та споруди

0

         

 машини та обладнання

15

         

 транспортні засоби

0

         

 інші

5

         

Усього

44 338

 062

 

 598

 946

 660

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)

будiвлi та споруди- 20 рокiв

машини та обладнання- 5 рокiв

транспортнi засоби- 5 рокiв

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки

Первiсна вартiсть основних засобiв - 59 062 тис. грн.

Ступiнь їх зносу - 14%

Ступiнь їх використання - 30%

Сума нарахованого зносу - 8 502 тис. грн.

Чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв - придбання нових ОЗ, проведення полiпшень, реонструкцiї та модернiзацiї дiючих ОЗ

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента - обмеження (застава)  майна  на суму 13959тис.грн.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-5 983

-8 041

Статутний капітал (тис.грн.)

600

 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

600

 

Опис

Розмiр чистих активiв Товариства розрахований у вiдповiдностi до методики, викладенiй у рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". На виконання вимог ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" ЦКУ,  розмiр чистих активiв порiвнюється iз розмiром статутного капiталу. Станом на кiнець звiтного перiоду розрахункова вартiсть чистих активiв збiльшилась у порiвняннi з аналогiчним показником на початок року, але залишилася меншою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 600 тис.грн.

Висновок

Розмiр чистих активiв  менше розмiру статутного капiталую. Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

 858

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "Укрексiмбанк"

21.07.2006

 100

 

.04.2013

АКБ ЧОФ Укрсоцбанк

06.07.2007

 773

 

.05.2012

АТ "Дельта банк"

13.12.2010

 986

,5

.12.2017

Зобов’язання за цінними паперами

X

 586

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 586

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

 

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

 

X

X

Податкові зобов'язання

X

 

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

 

X

X

Інші зобов'язання

X

 322

X

X

Усього зобов'язань

X

 971

X

X

Опис

Довгостроковi зобов'язання Товариства складають - 130 649 тис.грн. До складу iнших зобовя'зань входять: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24 778 тис.грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв - 4 тис.грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 147 тис.грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 275 тис.грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 565 тис.грн.; iншi поточнi зобовя'зання - 1 553тис.грн.

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

     

2

     

3

     

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Позачерговi збори не скликались.

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  30

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створено.

Інше (запишіть)

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Згiдно Статуту винагорода визначається Загальними зборами, порядок виплати винагороди  визначається законом,Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також  цивiльно-правовоими угодами чи трудовими контрактами, якi, у разi їх укладення, можуть бути оплатними чи безоплатними.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

Обрання членiв наглядової ради здiйснюється загальними зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

X

 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

так

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

ні

ні

ні

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

так

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

   

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Дематерiалiзацiя акцiй

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2011; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами Акцiонерiв Товариства.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння не оприлюднено.

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Випадки порушень   кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

КОДИ

Дата

01.01.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне  товариство  "Чернiгiвський  автозавод"

за ЄДРПОУ

32601556

Територія

Чернігівська область, Деснянський р-н

за КОАТУУ

7410136300

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

за КВЕД

31.10.1

 

Середня кількість працівників (1):

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 14007, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, проспект Миру, 312

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1

Код за ДКУД

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

     

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

   залишкова вартість

010

 364

 

   первісна вартість

011

 945

 240

   накопичена амортизація

012

( 4 581 )

( 5 223 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

 542

 340

Основні засоби:

     

   залишкова вартість

030

 666

 560

   первісна вартість

031

 338

 062

   знос

032

( 6 672 )

( 8 502 )

Довгострокові біологічні активи:

     

   справедлива (залишкова) вартість

035

   

   первісна вартість

036

   

   накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

   

   інші фінансові інвестиції

045

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

   

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

   

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

   

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

   

Гудвіл

065

   

Інші необоротні активи

070

   

Гудвіл при консолідації

075

   

Усього за розділом I

080

 632

 977

II. Оборотні активи

     

Виробничі запаси

100

 276

 730

Поточні біологічні активи

110

   

Незавершене виробництво

120

 375

 726

Готова продукція

130

 413

 409

Товари

140

   

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

   чиста реалізаційна вартість

160

 059

 258

   первісна вартість

161

 059

 258

   резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     

   за бюджетом

170

   

   за виданими авансами

180

 781

 591

   з нарахованих доходів

190

   

   із внутрішніх розрахунків

200

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 851

 628

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

   в національній валюті

230

 

 245

   у тому числі в касі

231

   

   в іноземній валюті

240

   

Інші оборотні активи

250

 

 548

Усього за розділом II

260

 775

 139

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 872

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

   

Баланс

280

 019

 988

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

     

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

   

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

   

Резервний капітал

340

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-8 641

-6 583

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

   

Усього за розділом I

380

-8 041

-5 983

Частка меншості

385

   

II. Забезпечення таких витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Сума страхових резервів

415

   

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

   

Цільове фінансування  (2)

420

   

Усього за розділом II

430

   

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

 986

 858

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

   

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 277

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 884

 586

Усього за розділом ІІІ

480

 147

 649

IV. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 160

 

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 292

 778

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

   з одержаних авансів

540

   

   з бюджетом

550

   

   з позабюджетних платежів

560

   

   зі страхування

570

   

   з оплати праці

580

   

   з учасниками

590

   

   із внутрішніх розрахунків

600

   

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

   

Інші поточні зобов'язання

610

 451

 553

Усього за розділом IV

620

 913

 322

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

Баланс

640

 019