Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 7 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

 

 

 

СПИСОК ДОПОВІДАЧІВ ТА РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ

 

До відома акціонерів !

 

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД»

(24 квітня 2012 року)

 

Питання порядку денного

 

Проект рішення

Результати голосування

1. Обрання членів лічильної комісії.

 

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2011 року про утворення лічильної комісії наступних загальних зборів (тобто: 24 квітня 2012 року) в кількості трьох осіб та обрання її складу:

1) Лукошина М.В.;

2) Некрасова Д.А.;

3) Левченко О.В.

2. Утворити Лічильну комісію наступних Загальних зборів акціонерів в кількості двох осіб:

Обрати до складу Лічильної комісії:

1) Лукошину М.В.;

2) Кулагіну Я.В.;

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

 

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 09 квітня 2012 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 24 квітня 2012 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Купцов В.В. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2012 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного

- до 20 хв.

 

- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного

- до 10 хв.

 

- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного

- до 5 хв.

 

- Для відповідей на запитання

- до 5 хв.

 

- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді

– до 5 хв.

 

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011-й рік.

 

1. Звіт Правління Товариства за 2011 рік – затвердити.

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-й рік.

 

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2011-й рік задовільною та затвердити її звіт.

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011-й рік.

 

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 -й рік.

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

 

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

1. Питання залишити без розгляду

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2011-й рік.

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012-й рік.

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.

 

1. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2011 рік; прибуток, отриманий Товариством, направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи в 2011-му році не нараховувати та не виплачувати.

2. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2012-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

1. Питання залишити від розгляду.

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

1. Внести зміни до наступних внутрішніх Положень (шляхом викладення їх в новій редакції): «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

2. Надати повноваження Некрасову Д.А. – Голові зборів та Левченко О.В. – секретарю зборів на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства.

 

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

 

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

 

1. Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно, нерухоме майно або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також роботи, пов’язані з капітальним будівництвом та реконструкцією, на загальну суму у еквіваленті до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн.;

2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Рішення прийнято

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 360 000 шт. акцій

 

 

Підсумки голосування  оголошені   на Загальних зборах, під час яких  проводилося голосування, та оприлюднюються на сайті Тоариства в  мережі Інтернет згідно  вимог чинного законодавства.

 

Голова Правління  Приватного акціонерного товариства «Чернігівський автозавод» Купцов Валерій Володимирович